Liikunnan toimijoille verkosto ja koulutusta

CONNEXT on löytänyt uuden kumppanin! Vuoden ensimmäisessä Kotoutumisen ja liikunnan aamutilaisuudessa esiteltiin RIVE-hanketta, jolla on CONNEXT:n kanssa samanlaisia tavoitteita edistää maahan muuttaneiden liikuntaa. Samalla saatiin makupaloja HNMKY:n tarjoamasta Kulttuurienvälisen osaamisen MOKkoulutuksesta.

Ryhmäytyminen, itsensä tunteminen, vuorovaikutus ja elämäntaidot – sanat, joista muodostetaan RIVE-hankkeen lyhenne. RIVE-hanke on Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, PLU:n koordinoima hanke, jossa on mukana kahdeksan Liikunnan aluejärjestöä. Tavoitteena on tukea maahan muuttaneiden kotouttamista liikunnan keinoin. Tahtotilana on rakentaa alueellisesti ja maakunnallisesti aktiivisesti toimivat verkostot työn tueksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Rive -hankelogo

  • RIVE-hanke on verkostotyötä, jossa keskeisinä tavoitteina on hyvien käytänteiden kerääminen ja jakaminen, vertaistuen lisääminen sekä maahan muuttaneiden parissa kotoutumistyötä tekevien tahojen osaamisen kehittäminen. Osaamista pyritään lisäämään muun muassa koulutusten ja seminaarien avulla, sanoo RIVE-hankkeen projektipäällikkö Kirsi Martinmäki.

Kartoitus liikuntakentän tarpeista

Vuoden 2020 loppupuolella RIVE-hankkeen tiimoilta tehtiin kysely, jonka tavoitteena oli selvittää, mitä toimintaa maahan muuttaneiden parissa toimivat tahot kaipaavat, millaiset työkalut tukisivat työtä sekä toiveita koulutusten ja verkostotapaamisten sisällöiksi.

  • Kartoituksessa nousi esille toimijoiden toiveet käytännönlähteisistä koulutuksista sekä ideoiden ja vinkkien jaosta. Koulutuksilla toivottiin lisää osaamista ja tietoa muun muassa kohtaamisiin eri kulttuurien kesken, sukupuolen huomioonottamiseen toimintaa järjestettäessä sekä yhdenvertaisuusasioihin. Hankkeen verkostotyöltä kaivattiin tukea organisaatioiden yhteistyön edistämiseen, ajatusten jakamiseen sekä kontaktien luomiseen niin organisaatioiden kuin perheiden välille, kertoo Martinmäki.MOK logo

  • RIVEn ensimmäinen koulutuskokonaisuus järjestetään yhteistyössä HNMKY:n kanssa. Tarjoamme hankkeen verkostolle maksuttoman MOK-koulutuskokonaisuuden ja kokonaisuuden ensimmäiset koulutuspäivät täyttyivät nopeasti. Kentällä on selvästi tarvetta MOK:in tyyliselle koulutukselle, jossa lisätään osallistujien osaamista kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen sekä annetaan välineitä monimuotoisten ryhmien kanssa työskentelyyn, Martinmäki lisää.

Liikunta oli tehdyn kartoituksen keskiössä, joten toimijoilta kysyttiin kokemuksia siitä, miten liikunta on toiminut kotouttamisen välineenä.

  • Vastauksista nousi esille, että liikunta on ihmisiä yhdistävä tekijä, jonka avulla syntyy sosiaalisia suhteita. Liikunta lisää myös kohtaamisia ja sen avulla voidaan edistää vuorovaikutusta. Se mahdollistaa kaksisuuntaisen kotouttamisen ja on tehokas sopeuttamisen keino. Lisäksi liikunnan avulla kokonaisvaltainen hyvinvointi paranee, kiteyttää Martinmäki vastanneiden ajatuksia.Jalkapallokenttä

Suomalaisen liikuntakentän valtakunnallinen organisoituminen tähän tapaan edistämään inklusiivista liikuntaa ja maahan muuttaneiden mahdollisuutta liikkua siinä missä kaikkien muidenkin lisää varmasti toiminnan tuloksellisuutta. Odotukset ovat korkealla. Samalla voidaan ajatella, että edistetään toista tavoiteltavaa asiaa, muualta muuttaneiden kotoutumista Suomeen.

Tutkija Hanna-Mari Peotta (2021) näkee hyvääkin tarkoittavassa, automaattisessa liikunnan ja kotoutumisen yhdistämisessä kuitenkin myös haasteen: jos liikunta nähdään ensisijaisesti kotoutumisen edistämisen välineenä, voidaan huomaamatta rakentaa muureja ja osallistumisen esteitä. Välittömästi maahanmuuton jälkeen liikunta voi kyllä toimia loistavana erityispalveluna, joka tukee kotoutumista. Tähän tarvitaan verkostoja, vertaistukea ja rakenteita, joita CONNEXT- ja RIVE-hankkeessa rakennetaan. Myöhemmissä vaiheissa liikkumisen mahdollisuuksia kannattaa toteuttaa kaikille yhteisesti, yksilöiden tarpeet huomioiden!

Kulttuurienvälisen osaamisen koulutusta tarjolla

Kartoituksesta ja tilaisuudessa käydyistä keskusteluista nousi esille kohtaamisen merkitys sekä kohderyhmän kuuntelemisen merkitys heitä koskevissa asioissa. Aihetta nostivat esille myös MOK-kouluttajat Tiia Soininen ja Pierre Jallow, jotka antoivat tiiviin katsauksen koulutuksen annista.

Kuulijat heräteltiin aiheeseen kysymällä konkreettisia toimenpiteitä, joita osallistujat ovat toteuttaneet lähiaikoina asioiden eteenpäin viemiseksi. Asiat voivat olla pieniä toimenpiteitä tai suurempia linjauksia organisaation toiminnassa. Organisaation moninaisuus lisää tuloksellisuutta, mutta siihen vaaditaan pitkäjänteistä ja jatkuvaa työtä.

Osallistujat olivat edistäneet asioita muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • maahan muuttaneita oli koulutettu ohjaajiksi
  • seminaarin puhujaksi oli valittu maahan muuttanut nuori nainen
  • ohjaajiksi oli valikoitunut moninaisen kulttuurin omaavia ohjaajia
  • matalankynnyksen liikuntaryhmille suunnattua toimintaa oli jatkettu ja päätetty kehittää
  • läheisestä maahanmuuttajayhdistystä oli kontaktoitu ja pyydetty mukaan toimintaan
  • varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnatuissa koulutuksissa oli otettu aktiivisesti puheeksi liikunnan tasa-arvo ja lasten osallistumisen mahdollisuudet

Jallowin ja Soinisen esityksessä tuotiin esille, että koulutuksen lisäksi organisaatioiden ja yksilöiden osaamisen kehittämiseen tarvitaan kohtaamisia, vähemmistöjen ja kohderyhmän kuuntelemista, viestintää sekä päätöksiä henkilöstön hallinnossa ja rekrytoinneissa.

Lue lisää RIVE-hankkeesta.

Lue lisää HNMKY:n MOK Kulttuurienvälisen osaamisen koulutuksesta.

Lue lisää CONNEXT- ja RIVE-hankkeiden yhteisestä webinaarista Yksin ja yhdessä – kohti inklusiivista liikuntaa monikulttuurisessa Suomessa 13.4.2021.

 

Teksti: Minttu Koivumäki, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu

Kuva: Bence Balla Schottner/Unsplash

 

Lähde:

Hanna-Mari Peotta: Hyvää tarkoittavat muurit – onko niitä? Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, blogikirjoitus 2021.