Suomalainen koulutusjärjestelmä tutuksi toiminnallisilla tehtävillä ja selkeillä kuvilla

Suomeen muuttavilla perheillä on tarve ja velvollisuus tutustua suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Miten erilaisista koulutus-, kulttuuri – ja kielitaustoista tulevat ihmiset löytävät oikean koulutusvaihtoehdon varhaiskasvatusiän ylittäneille lapsilleen tai itselleen?

Oppivelvollisuusikä on nostettu Suomessa 18 vuoteen (Oppivelvollisuuslaki, 2020) eli kaikilla peruskoulunsa päättäneillä on edessä seuraavan asteen koulutusvalinnat. Ammattiopintoihin, lukioon, oppisopimus vai jokin näiden yhdistelmä? Mihin pitää mennä jos haluaa sote-alalle, opettajaksi tai tubettajaksi? Mistä koulusta valmistuu floristiksi? Oppivelvollisuuden nostamisen myötä myös opinto-ohjausta vahvistetaan, peruskoulun jälkeisiin valintoihin tuetaan jo yläkoulussa ja toisen asteen koulutuksissa avataan tietä jatko-opintoihin (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2020).

Infografiikka auttaa hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia visuaalisesti

Kohti sopivaa opiskelupaikkaa – Infografiikka Suomen koulutusjärjestelmästä opinto- ja uraohjaukseen kuvaa ytimekkäästi opiskelua suomalaisissa oppilaitoksissa ja antaa pelkistetyn kuvan erilaisista opintopoluista ja koulutusvaihtoehdoista. Infografiikka on tehty erityisesti peruskouluaan päättäville, valmentavissa ryhmissä opiskeleville tai nuorten huoltajille. Koulutusjärjestelmä on infografiikkaa monimutkaisempi ja sen nyansseihin tutustuminen on nuorten ohjaajien asiantuntemuksen varassa.

Toiminnallinen infografiikka tukee ohjaustyössä ja sitä voi käyttää:

 • yksilöohjauksen tukena
 • ryhmätyöskentelyn pohjana
 • opetusmateriaalina oppitunnilla
 • muistin tukena seinällä.

Infografiikka toimii parhaiten vuorovaikutuksessa ja sisältää ohjeet toiminnallisiin tehtäviin. Sitä ei ole tarkoitettu itseopiskeluun, mutta se on henkilökohtaistamisen väline – miten suomalaisen koulutusjärjestelmän mahdollisuudet koskevat minua? Infografiikkaan tehtävineen voi tutustua ja ottaa käyttöön täältä Connext -hankkeen sivulta. Kuvat kertovat oppilaitosten lisäksi erilaisista oppimisen ja opiskelun tavoista:

 • Miten haetaan?
 • Opiskelun kesto
 • Kielitaitoon liittyvät vaatimukset
 • Itsenäisen työn määrä
 • Käytännönläheisyys vs teoria
 • Lopputyön muoto
 • Mihin tutkinnolla voi työllistyä

Infografiikan käsittelyä varten on CONNEXT for inclusion -hankkeessa kerätty ja kehitetty toiminnallisia ryhmäharjoitteita, jotka esimerkiksi liikunnan ja liikkeen kautta innostavat infografiikkaan perehtymiseen ja oman opintopolun pohtimiseen sekä pienissä että isoissa ryhmissä.

Toiminnallisuus ja ryhmätyöskentely tukevat suomalaiseen koulutusjärjestelmään tutustumista ja innostavat keskusteluun oppijoiden kesken. Aiemmissa testityöpajoissa keskustelut oppijoiden kesken ovat koskeneet esimerkiksi opintojen teoria- ja käytännönosuutta, kielitaitovaatimuksia, saman alan vastaavuuksia eri oppilaitoksissa sekä opintopolkujen joustavuutta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Pienissä erillisissä työpajoissa voi käsitellä infografiikan eri alueita esimerkiksi ammattikorttien, tietovisojen, visualisoivien pohdintakysymysten sekä pelillisten menetelmien kautta.

Kokemuksia infografiikan käytöstä

Infografiikka-koulutuksia järjestettiin mm. helsinkiläisten ammattiopistojen valmentavissa ryhmissä. Valmentavien ryhmien opiskelijat olivat taustaltaan erilaisia iän, koulutuspohjan, kielitaidon ja koulutusjärjestelmän tuntemuksen suhteen. Yhdessä ryhmässä monet halusivat datanomiksi ja tiesivät missä alaa opiskellaan, toisessa koulutusvaihtoehdot ja omat kiinnostuksen kohteet olivat enemmän auki. Koulutukset herättivät aktiivista keskustelua kaikissa ryhmissä ja virittivät ajatuksia seuraavasta opiskelupaikasta.

Kielitaito on olennainen tekijä koulutusvalintoja tehdessä – eri aloilla vaaditaan erilaista kielitaitoa ja vaihtoehtojen ymmärtäminen vaatii usein hyvää suomenkielen tai englannin taitoa. Koulutuksiin osallistui suomea äidinkielenään puhuvia ja monia S2-oppilaita – kuvien käyttäminen oli helppoa ja keskustelu ammateista sujui, mutta yksittäisen koulutuskerran perusteella on vaikeaa arvioida laajensiko infografiikka jo aiemmin tehtyjä valintoja. Monet tiesivät jo mihin aikoivat hakea opiskelemaan tai töihin, mutta infografiikan pohjalta käydyt keskustelut osoittivat, että keskusteleminen ja kertaaminen kannattaa: esimerkiksi sosiaali-, ja data-alaa voi opiskella kaikilla tasoilla ammattikoulusta tohtoritutkintoon asti. Sosionomin tutkintoon kuuluu monta harjoittelua, sosiologin ei yhtään. Infografiikka kertoo myös millaista opiskelu eri koulutusasteilla on, teoriaa vai käytäntöä, itsenäistä töitä vai ryhmätöitä jne.

Opiskelijoiden pohjatiedot ovat erilaisia: jotkut tietävät, että kaksoistutkinnolla voi hakea toisen asteen koulutukseen, joku tietää että urheiluvalmentajan koulutuksia järjestetään urheiluopistoissa, eräoppaaksi voi opiskella monimuotototeutuksena, oppisopimuspaikkaa voi hakea melkein mistä vain ja puutarha-alan ammattitutkinto (floristi) kestään n.1,5 vuotta.

Koulutuksista jää myös kysymyksiä, jonka vastauksia emme tiedä: Miten valma-ryhmässä oleva nuori, joka puhuu viittä kieltä, joista yksikään ei ole suomi tai englanti, pääsee Suomessa juristiksi? Miksi niin moni nuori nainen haluaa sairaanhoitajaksi? Onko sattumaa, että yli puolet ryhmän pojista haluaa logistiikka-alalle?

Infografiikan lisäksi tarvitaan henkilökohtaista ohjausta

Infografiikka lisää tietoa vaihtoehdoista, mutta ei kerro mitä aloja on olemassa tai mitä juuri sinä voisit opiskella. Näitä kysymyksiä käydään läpi oppilaanohjauksessa. Meillä on valtava määrä erilaisia koulutusaloja, mutta usein opiskelijat tietävät niistä vain murto-osan. Yleensä opiskelualaa lähestytään tunnetun ammatin kautta: haluaisin insinööriksi, laborantiksi, sairaanhoitajaksi tai juristiksi. Infografiikka näyttää kyllä polkuja näihin, mutta ammattien ja töiden kirjo täytyy hahmottaa muuta kautta. Opiskelijoille kuuluu kaikki mahdollinen tieto ja tuki opiskeluvalintojen tekoon.

Olennaisia kysymyksiä ovat mm. Minne kaverit menevät, millainen koulutustausta perheessä on, millainen mahdollisuuksien avaruus koulutusjärjestelmästä juuri minulle näkyy?

Koulutusvalintojen taustalla olevat syyt ja vaikutusketjut eivät näy tai muutu yksittäisillä kuvilla, mutta infografiikasta voi silti olla hyötyä tulevaisuutta koskevien päätösten tukena.

Tervetuloa suomalaiseen koulutusjärjestelmään, kaikki uudet oppijat!

 

Teksti: Johanna niemi, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kuva: (kuvakaappaus infografiikasta): Anna Sarkama/Peippo

Lähteet  

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201214

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162326/Opinto-ohjauksen%20kehitt%C3%A4misohjelma.pdf

http://www.connextforinclusion.eu/2022/01/31/suomalainen-koulutusjarjestelma-tutuksi-osallistuen/