Liikuttavaa hanketoimintaa Stadin AO:ssa

Stadin ammatti- ja aikuisopisto oli yksi CONNEXT-hankkeen kumppaneista. Organisaation viimeisimpänä hanketyöntekijänä toiminut Pia Karaspuro kuvaa tässä, miltä hanketoiminta näytti viimeisen 1,5 vuoden aikana.

Stadin AO:ssa CONNEXT-hankkeen painopistealue oli liikunnan ja toiminnallisuuden kehittäminen opetuksessa sekä opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien lisääminen. Työskentely suunnattiin ensisijaisesti valma-opiskelijoille, joiden ensikieli ei ole suomi, mutta se on avointa kaikille oppilaitoksen opiskelijoille. Tavoitteena oli vahvistaa opiskelijoiden välistä yhteisöllisyyttä, osallisuuden tunnetta ja opintoihin sitoutumista. Näin haluttiin rakentaa pohjaa sekä suomalaiseen yhteiskuntaan sijoittumiselle että jatkuvalle toimintakunnon ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Käytännössä on huomattu, että uuden oppiminen ja jo opitun käyttöön ottaminen tehostuvat, kun opiskelijat saavat käyttää suomen kieltä tilanteissa, joissa työskentelyn päähuomio on yhdessä toimimisessa ja yhteisöllisyydessä.

Valma-ryhmän päivittäisessä työskentelyssä käytettiin luokkatiloihin hankerahoituksen turvin hankittuja liikuntaa ja terveyttä edistäviä välineitä, kuten kuminauhoja, tasapainotyynyjä ja palloja. Välineiden avulla vahvistettiin opiskelijoiden ergonomisia työtapoja. Niitä hyödynnettiin myös taukoliikuntatuokioissa sekä eri aiheiden ja teemojen opetuksessa. Viikoittaisissa liikuntatapahtumissa käytettiin myös hanketta varten hankittuja liikuntavälineitä: palloja, hularenkaita, painoja, jumppakeppejä, kuminauhoja, tasapainolautoja, kuntopyöriä, jooga-alustoja ja -tyynyjä ja ulko- ja sisäpelivälineitä.

Vaikuttaa siltä, että opiskelijat ovat alkaneet käyttää liikuntavälineitä myös oppituntien, taukoliikuntatuokioiden ja liikuntatapahtumien ulkopuolella. Niiden käytön ja liikunnan lisäämisen yhtenä tavoitteena Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli, että liikunta nivoutuisi mahdollisimman monen opiskelijan opiskelupäivän osaksi luontevalla tavalla ja että opinnoissa tutuksi tullut liikuntaharrastus seuraisi opiskelijan tulevaa työuraa ja muuta elämää. Tällä pyrittiin työkunnon ja hyvinvoinnin turvaamiseen muuttuvassa työelämässä ja yksilön vaihtelevissa elämäntilanteissa.

CONNEXT-hanke teki tiivistä yhteistyötä Luokkahanke-projektin kanssa. Luokkahankkeen tavoitteena on tehdä näkyviksi niin piileviä ja tiedostamattomia kuin julkilausuttuja arvoja. Arvot osaltaan määrittelevät ihmisen – esimerkiksi juuri vieraskielisen valma-opiskelijan – käsityksiä siitä, millainen hänen työuransa voi olla. Käsitysten monipuolinen tarkastelu ja eri keinoin työstäminen avaavat vaihtoehtoja yksilön välittömässä kokemuspiirissä oleville tulevaisuusnäkymille. Vaihtoehtojen havaitseminen mahdollistaa tasa-arvoisemman yhteiskunnan rakentamisen yksilön valintojen ja esimerkin kautta. Luokkahankkeen tilaisuuksiin osallistumisen valma-opiskelijoissa virittämiä ajatuksia käsiteltiin toiminnallisesti liikkeen ja puheen avulla.

Opiskelijapalautteen mukaan liikuntaa opetuksessa ja opetuksen ulkopuolella edistävät toimenpiteet ovat olleet oikean suuntaisia. Ne ovat opiskelijoiden mielestä lisänneet toivottua yhteisöllisyyttä ja tuoneet liikuntaa osaksi arkea sekä antaneet uusia näkökulmia oppimiseen ja usein myös edistäneet sitä.

Liikunnan, leikkien ja pelien käyttäminen opetuksessa ei kaikista oppijoista aina tunnu luontevalta. Yksi jatkuvan kehittämisen kohteista Stadin ammatti- ja aikuisopistossa onkin rakentaa oppimistilanteista sellaisia, että nämä keinot nivoutuvat saumattomasti ja kuin huomaamatta osaksi muita opetusmetodeita. Oppiminen on mielen ja ruumiin liikettä.

Teksti: Pia Karaspuro, Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Kuva: Pia Karaspuro, Stadin ammatti- ja aikuisopisto