Tekijä: connextadmin

Pelillisyys avuksi unettomuuden hoidossa

Pelillisyys avuksi unettomuuden hoidossa

Omien unitottumusten havainnointiin, nukkumaanmenon tai nukahtamisenkuvituskuva vaikeuksiin ja unihäiriöihin CONNEXT:ssa kehitettiin pelillinen tehtäväkokonaisuus Unikaveri – tehtäviä unen seurantaan. Pelillisissä tehtävissä käytetään voimavaralähtöistä menetelmiä uni- ja elämäntarinan avaamiseen, jossa omia unikokemuksia käsitellään pelillisten tehtävien kautta. Niitä lähestytään positiivisesta tulokulmasta painottaen voimavaroja ja tavoitteiden asettamista. Samalla voi löytää uusia puolia itsestään.

Pelillisyyden kautta voidaan vaikuttaa yleisiin asenteisiin eri elämän haasteita tai jopa sairauksia kohtaan. Sairauksiin kuuluu usein häpeä ja syyllisyys. Joillekin pelkkä avun tarvitseminen saa aikaan samat tunnereaktiot. Pelit ja pelilliset tehtävät mahdollistaisivat esimerkiksi omien unitapojen ymmärtämistä tai päiväkirjan pitämistä omista oireista, esimerkiksi unihäiriöistä. Tehtävien kautta voi saada lisää tietoa sekä oppia hallitsemaan omaa unitilannettaan paremmin. Pelillisiin tehtäviin voi sisältyä henkilökohtaisia kehotuksia (esim. kokeile näin, muista tehdä, lähde ulos…) Hyvinvoinnin tukemisessa tehtävät voivat auttaa rentoutumaan ja niiden kautta voi opetella tunteiden hallintaa sekä stressin purkutapoja.

Unikaveri -tehtäväkokonaisuus on tarkoitettu käynnistämään omaa pohdintaa ja mahdollisesti keskustelua tarvittaessa auttavan tahon tai vaikkapa ystävien kanssa. Tarkoituksena on päästä käsiksi elämässä oleviin voimavaroihin, taitoihin, tarpeisiin, huoliin ja tilanteisiin. Tehtävien etenevät vaiheittain unihaasteen tunnistamisesta parempaan uneen ja unitaitoihin. Tehtävissä tekstin lisäksi käytetään ääntä, kuvaa tai videota. Pelilliset tehtävät ovat selkeitä, hyödyllisiä ja mielenkiintoa herättäviä. Helppokäyttöisyys auttaa sujuvaan etenemiseen, joka tuottaa parhaimmillaan mielihyvää pelaajalle. Samalla hyvinvointia tulee tuettua sivutuotteena. Pelilliset tehtävät voivat auttaa ja tarjota selviytymiskeinoja arkeen tai vahvistaa omaa minäpystyvyyttä. Samalla ne toimivat terveellisemmän käyttäytymisen motivaattoreina ja vahvistavat omahoitoon sitoutumista.

Sosiaali- ja terveysalan työntekijät voivat peluuttaa Unikaveri tehtäväkokonaisuutta yksilöille, pelata joko yhdessä asiakkaan/potilaan kanssa tai antaa vaikka kotitehtäväksi tapaamisten välillä. Suosittelu ja kannustus peilien ja pelillisten tehtävien käyttöönottoon on nykypäivän työskentelyä. Asiakas/potilas pelaa pelejä tai käyttää sovelluksia, joista hän itse pitää ja joiden parissa hän viihtyy, niin kauan, kun viihtyy (Lee 2016). Siksi työntekijöiden tuleekin kiinnittää huomiota omiin työmenetelmiin ja olla valmiita muuttamaan niitä sekä ottamaan käyttöön uusia tapoja toimia.

Peleillä ja pelillisillä tehtävillä on paljon mahdollisuuksia itseohjautuvuuden tukemisessa. Ne mahdollistavat virheistä oppimisen osoittaen, ettei virheitä tarvitse pelätä, koska kyseessä on vain peli tai pelillinen tehtävä. Niiden kautta voi kokeilla erilaisia ratkaisuja sekä muodostaa tilanteita eri näkökulmista tai rooleista käsin. Pelit ja pelilliset tehtävät voivat palkita, haastaa, motivoida jopa koukuttaa. Niiden avulla voi toistaa samoja harjoituksia tai tilanteita sekä saada välitöntä palautetta suorituksesta. (mm. Ängeslevä 2013) Pelien kautta ihminen voi oppia tuntemaan itseänsä paremmin. Pelit voivat olla arjessa omahoidon ja motivoinnin välineenä. Joskus pelillisyys voi helpottaa vaikeidenkin asioiden käsittelyä, toimia tapana rentoutua, olla osana onnistumisen kokemuksien saavuttamisessa tai toisten kokemuksiin eläytymisessä. Pelien kautta voi myös luoda uusia ihmissuhteita sekä oppia uusia taitoja. (THL 2021)

Uni elämäntavan osana

Mitä unesta on sitten syytä tietää ja ymmärtää? Uni on yksi ihmisen tärkeimmistä perustarpeista ja vaikuttaa jokaiseen arkipäivään. Riittämätön uni voi johtaa merkittäviin terveysvaivoihin. Uni on yhdistetty esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksiin, mielenterveyshäiriöihin ja työkyvyttömyyseläkkeeseen. (Haaramo 2014) Uni onkin työkyvyn kannalta suuressa roolissa ja uniongelmilla on merkittävä negatiivinen vaikutus suorituskykyyn.

Nukahtamiseen ja unessa pysymiseen vaikuttavat monet tekijät, ja unen säätelyn moninaisuudesta johtuen uni on herkkä häiriintymään. Riittävän pitkä ja hyvä uni on ihmisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä. Ihminen nukkuu keskimäärin 8 tuntia vuorokaudessa, mutta unentarve on kuitenkin yksilöllistä. Koska unen tarve ja uni ovat jokaisen kohdalla yksilöllisiä, normaalia unta ei voida määritellä määrällisillä mittareilla. Normaalina voidaan pitää heräämisen jälkeen koettua virkeyttä ja sitä, ettei väsymys rajoita toimintakykyä päivällä. Normaalisti nukkuvat ihmiset eivät koe tarvetta kiinnittää huomiota uneensa. He nukahtavat melko nopeasti, noin 15 minuutissa (Järnefelt & Hublin 2012) tai viimeistään 30 minuutissa (Partonen 2021) ja heillä on säännöllinen unirytmi.

Unen tarkoitukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: 1) energiansäästö ja aivojen energiavarastojen täydentäminen, 2) soluvaurioiden korjaus ja 3) tiedonkäsittelyn ja muistitoimintojen vahvistaminen (Järnefelt & Hublin 2012). Uni on merkittävä tekijä elimistön toiminnan kannalta. Unen aikana elimistö säästää energiaa; energia-aineenvaihdunta hidastuu merkittävästi, sillä elimistön lämpötila on alhainen ja kulutus vähäisempää kuin hereillä ollessa. (Haaramo 2014)

Nukkumisen ymmärtämiseksi uni voidaan hahmottaa osaksi laajemmin ymmärrettävää vuorokausirytmiä, uni-valverytmiä. Unessa on kahdenlaisia vaiheita: perusuni (non-REM, NREM) ja vilkeuni (rapid eye movements, REM). Perusuneen kuuluu torke, kevyt uni ja syvä uni. Kesken kevyen tai vilkeunen tapahtuu havahtumisia hereille, jolloin ollaan hetken valveilla, kunnes nukahdetaan uudelleen. Mitä pitempään valvoo, sitä suuremmaksi unipaine ja -tarve kasvaa, joka ilmenee runsaana syvänä unena nukahtamisen jälkeen. Perusuni ja vilkeuni vuorottelevat noin 90 minuutin välein muodostaen yöunen aikana 4–6 kertaa toistuvan univaihesyklin. Valtaosa pitkistä, juonellisista tai värejä sisältävistä unikuvista nähdään vilkeunen aikana. (Partonen 2021)

Terve ihminen heräilee unestaan lyhyesti hereille useita kertoja yön aikana muutamien minuuttien ajan. Jotta ihmisen aivot saisivat riittävästi lepoa ja elimistö palautuisi päivän ja työn rasituksista, ihmisen täytyy nukkua syvää unta. Uni antaa elimistölle mahdollisuuden palautua ja korjaantua päivän rasituksesta. Monet elimistön palautumiskeinot, kuten kudosten korjaantuminen, lihasten kasvaminen ja kasvuhormonin vapautuminen joko voimistuvat tai tapahtuvat pelkästään ihmisen nukkuessa. Useissa tutkimuksissa on todettu yhteys unettomuuden ja puolustuskyvyn alenemisen välillä tehden elimistöstä haavoittuvamman ja herkemmän sairauksille. (Haaramo 2014). Syvä uni on tärkeää aivojen otsalohkon toiminnalle jonka tehtäviä ovat muun muassa toimintojen ohjaus, ennakointi ja motivointi. Syvän uni vaikuttaa opitun tiedon käsittelyyn ja muistin tallentamiseen. (Härmä ym. 2011; Partonen 2021.)

Unettomuus on yleisin unihäiriö ja on jopa kansanterveydellisesti merkittävä ongelma. Virkistämätön uni, vaikeudet nukahtamisessa, heräily öisin sekä liian aikainen herääminen aamuisin ovat unettomuusoireita. (Hublin & Lagerstedt 2012; Partonen 2021). Tilapäinen unettomuus kuuluu tavanomaiseen elämään. Unettomuus voi kehittyä sisäsyntyisten ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksena. Elämäntilanteen muutokseen on luonnollista reagoida unettomuudella. Liiallinen psyykkinen tai fyysinen aktiivisuus erityisesti myöhään illalla, ongelmien mietiskely yöllä, ahdistuneisuus, huoli unesta ja uni-valverytmin rikkoutuminen lisäävät vireyttä. Liiallinen vireys taas estää unta. Kun uni jää jatkuvasti vähäisemmäksi kuin luonnollinen unentarve edellyttäisi, syntyy univajetta. Univajetta voi ehkäistä unen arvostuksen lisäämisellä, ajankäytön- ja stressinhallinnalla sekä edistämällä oikeita nukkumistapoja. (Härmä ym. 2011)

Unettomuuden hoito

Unettomuuden hoidossa keskeistä on omasta terveydestä huolehtiminen. Terveellisiin elämäntapoihin on hyvä kiinnittää huomiota huomioiden ajanhallinnan, ravitsemuksen sekä liikunnan. Lääkäriin hakeudutaan, kun unettomuus vie äkillisesti yöunet kokonaan, sekä silloin, kun unettomuus alkaa vähitellen ja huonosti nukutuista öistä johtuva väsymys haittaa arkiaskareita tai työtehtäviä. (Partonen 2021) Univajetta voi ehkäistä unen arvostuksen lisäämisellä. Olennaista unen korjauksessa on omahoito ja unenhuolto. Tällöin kiinnitetään huomiota nukkumisympäristöön, nukkumistottumuksiin ja niiden säännöllisyyteen.

Lääkkeettömässä hoidossa on erilaisia menetelmiä, kuten elintapojen tarkistus, liikunta, rentoutus, uniärsykkeiden hallinta ja vuoteessa olon rajoittaminen. Hyvän unen saavuttamiseen suositellaan niin sanottuja unihygieniasuosituksia, esimerkiksi 1. säännöllinen ja järkevä uni-valverytmi, 2. nouse sängystä joka aamu samaan aikaan, 3. liiku säännöllisesti, mutta vältä rasittavaa liikuntaa 3 tuntia ennen nukkumaanmenoa, 4. huomioi nukkumista edistäviä ulkoisia tekijöistä (sopiva lämpötila, pimennys, meluttomuus, mukava vuode), 5. pura mieltä painavat asiat hyvissä ajoin ennen nukkumaanmenoa ja 6. pyri rentoutumaan. Jos unenhuolto ei riitä, lyhytaikaisesta lääkityksestä voi olla hyötyä. (Härmä ym. 2011; Partonen 2021)

Tämän tiedon voi lukea tietopainotteisesta, ammattilaisille suunnatusta blogitekstistä tai sen voi omaksua elämyksellisemmin ja omakohtaisemmin suorittamalla pelillisiä tehtäviä. Unta käsitellään kahdessa CONNEXT for inclusion -hankkeen tehtäväkokonaisuudessa, jotka löytyvät Ideoita pelillisyyteen hurahtaneille -julkaisusta.

 • Seikkailu unitutkijan matkassa
 • Unikaveri — tehtäviä unen seurantaan

Teksti: Marianne Sipilä, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kuva: akilvarman/Pixabay

Lähteet

Haaramo, P. 2014. Insomnia, ill health and work disability. A Longitudinal study among employees. Academic dissertation. Faculty of Medicine, University of Helsinki.

Hublin, C. & Lagerstedt, R. 2012. Unettomuuden arviointi ja diagnostiikka. Teoksessa Työikäisten unettomuuden hoito, 20-34. Toim. Järnefelt, H. & Hublin, C.

Tampere. Työterveyslaitos.Härmä, M. Hublin, C. & Sallinen, M. 2011. Työperäiset unihäiriöt. Teoksessa Työperäiset sairaudet, 520-536. Uitti, J & Taskinen, H. Helsinki. Työterveyslaitos.

Järnefelt, H. & Hublin, C. 2012. Unen ABC. Teoksessa Työikäisten unettomuuden hoito, 8-18. Toim. Järnefelt, H. & Hublin, C. Tampere. Työterveyslaitos.

Lee DL. 2016. Gamification and the psychology of game design in transforming mental health care. Journal of the American Psychiatric Nurses Association 22(2):134‐136.

Partonen T. 2021. Unettomuus. Terveyskirjasto Duodecim. Viitattu 12.12.2021

THL 2021. Pelillisyyden hyödyntäminen sosiaalityössä. 

Ängeslevä S. Oppimispelit, pelimäiset rakenteet ja kaupalliset pelit opetuksessa. 2013.

Tulevaisuus on toiminnallinen

Tulevaisuus on toiminnallinen

On hyvin mahdollista, että vuoden 2035 tienoilla pelillisyys on osa yleisiä työelämätaitoja. Tulevaisuuden työelämä on täynnä töitä, joita ei ole vielä olemassa ja täynnä osaamista, jota voi alkaa opettelemaan jo nyt. Erilaisia tulevaisuudenkuvia tarvitaan, että voidaan ohjata nykyhetken osaamista ja toimintaa vastaamaan tuleviin tarpeisiin. Tässä artikkelissa Johanna Nimi pohtii, millainen rooli pelillisyydellä ja pelillisillä menetelmillä voi lähitulevaisuudessa olla ja esittelee CONNEXT-hankkeen kokemuksia pelillisyydestä.

Opetushallituksen Osaamisen ennakointifoorumin laatiman Tulevaisuuden osaamistarpeet 2035 -raportin (Opetushallitus, 2019) mukaan tärkein geneerinen osaaminen työelämässä vuonna 2035 on kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus. Kolme seuraavaksi tärkeintä ovat

 • vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot
 • ongelmanratkaisutaidot
 • luovuus.

Pelilliset menetelmät edistävät näitä kaikkia.

Pelillisyyden ja pelillisten menetelmien ytimessä on ryhmässä tekeminen, toiminnallisten tehtävien ratkaiseminen ja luova ajattelu. Ne vastaavat tulevaisuuden työelämätaitoihin sekä menetelmänä että ennen kaikkea ajattelun tapana. Työn arjessa käytettävät pelilliset elementit kehittävät taitoja, joilla voi olla merkittävää siirtovaikutusta tulevaisuuden kysymysten ratkaisemiseen. Pelaamista käytetään jo nyt laaja-alaisesti yhteiskunnallisessa toiminnassa, esimerkiksi

 1. Diplomatian oppimiseen
 2. Ikäihmisten terveyden edistämiseen
 3. Ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen (ks.esim. ensimmäinen esimerkki, toinen esimerkki, kolmas esimerkki) ja lukemattomien muiden tavoitteiden edistämiseen.

Pelillisten elementtien käyttäminen ei vaadi substanssiosaamista vaan tapaa ajatella. Vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisu ja luovuus ovat taitoja, joita voi ja kannattaa harjoitella, esimerkiksi CONNEXT:ssa kehitettyjen toiminnallisten tehtävien avulla.  Pelilliset menetelmät edistävät sisällöllisiä tavoitteita luomalla kiinnostavia ja koukuttavia vuorovaikutustilanteita.

CONNEXT:n kumppani Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia on käytetty pelillisiä tehtäviä opetuksessa ammatilliseen koulutukseen valmentavissa ryhmissä hyvin tuloksin. Pelilliset menetelmät ovat pedagogisesti onnistuneita ja niillä on paikka luokkahuoneissa.

“.. se on peleissä suuri hyöty, että oppiminen tapahtuu monien aistihavaintojen kautta samaan aikaan. Eli kun pelataan, on se toiminnallinen aspekti, että opiskelijat tekevät jotain, esimerkiksi tekee käsillään jotain tai liikkuu samalla kun lukee, puhuu tai kuuntelee, eli monta aistia käytössä samaan aikaan. Se on erittäin hyvä ja palvelee monia opiskelijoita.”  Valma-ryhmän opettaja

Pelillisellä ajattelulla on tilaa kasvatusalojen lisäksi terveysaloilla. Erilaiset hyöty- ja terveyspelit voivat vaikuttaa myönteisesti sote-alan asiakaskokemuksiin. (Verkkotapahtumassakin voi kehittää hyötypelejä ketterästi – Hiiltä ja timanttia). Pelillisyyttä on kokeiltu myös terveydenhoitajaopiskelijoiden opinnoissa Metropoliassa (Pelillisyys terveydenhoitajan työvälineeksi – Hiiltä ja timanttia). Ammattikorkeakoulut ovat hyviä testiympäristöjä erilaisille pedagogisille kokeiluille ja parhaat käytännöt leviävät opiskelijoiden mukana töihin.

Missä teemoissa pelillinen ajattelu auttaa?

Nuorten ohjaamisen parissa työskenteleville ammattilaisille CONNEXT:n tekemässä kyselyssä (‘Pelillisyyden käyttö tulevaisuuden työvälineenä’, N=37) toimintaan osallistuneista suurin osa koki voivansa käyttää pelillisyyttä tulevaisuudessakin työvälineenä. Vastaukset heijastavat hankkeen toimintaa pelillisen ja liikuntalähtöisen pedagogiikan parissa. Kyselyyn vastanneet osallistuivat CONNEXT:n toimintaan ohjaajakoulutuksissa, oman kumppaniorganisaation mukana tai muuta kautta. Tulevaisuuden käyttötarkoituksina pidettiin seuraavia:

 • ryhmäytyminen
 • lähialueisiin tutustuminen
 • kevyempi taso vaikeiden asioiden käsittelyyn
 • etäaikana kohtaaminen
 • nuorten erilaisten teemojen käsittely (oma talous, asuminen, seksuaalisuus, päihteet, media jne.)

Yhteys tulevaisuuden osaamistarpeisiin on selvä. Vuorovaikutus, ongelmanratkaisu ja luovuus nousevat kestävän kehityksen jälkeen tärkeimmiksi tulevaisuuden taidoiksi. Voimme ennustaa, että pelillisen työotteen käyttöarvo lisääntyy ja koulutusinstituutiot ovat kehityksen etunenässä integroimassa pelillisiä elementtejä.

Mistä sinä voisit aloittaa matkan tulevaisuuden työelämään?

Hurahda pelilliseen työotteeseen! -ideoita toiminnallisiin tehtäviin auttaa alkuun. Rohkeasti kokeilemaan pelillisiä menetelmiä!

Teksti: Johanna Niemi, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kuva: Gensa Hub, Unsplash

Lähteet

CONNEXT -for inclusion. Metropolia AMK. 2021.

Honkanen, Heli. 2021 STATE-OF-THE-ART OF GAME-BASED APPROACHES FOR CLIMATE CHANGE ENGAGEMENT

Kruskopf, M., Ketonen, E.E. & Mattlin, M. Playing out diplomacy: gamified realization of future skills and discipline-specific theory. Eur Polit Sci 20, 698–722 (2021).

Jonna Koivisto, PhD, Aqdas Malik, PhD, Gamification for Older Adults: A Systematic Literature Review, The Gerontologist, Volume 61, Issue 7, October 2021, Pages e360–e372

Niemi, Johanna & Salmenkangas, Mai (toim).: Hurahda pelilliseen työotteeseen! – ideoita toiminnallisiin tehtäviin. 2021

Nikula, Anne. Metropolia AMK. :Pelillisyys terveydenhoitajan työvälineeksi – Hiiltä ja timanttia

Nevanperä, Tiina,  24.2.2021. Verkkotapahtumassakin voi kehittää hyötypelejä ketterästi

Rajanen (Marghescu), Dorina & Rajanen, Mikko. (2019). Climate change gamification: A literature review.

Samuli Leveälahti, Jenna Nieminen, Kari Nyyssölä, Vihtori Suominen, Suvipilvi Kotipelto (toim.). 2019. Osaamisrakenne 2035. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2019:14.

Yhdenvertaisuudesta voimistelussa ja koripallossa

Yhdenvertaisuudesta voimistelussa ja koripallossa

Sydän kuvituskuvaTällä kertaa Liikunnan ja kotoutumisen -verkostotapaamisessa kuultiin Suomen Voimisteluliiton vastuullisuustyöstä sekä Omnia Baskett Academyn (OBA) yhdenvertaisuustyöstä opiskelun ja koripallon yhdistelmänä. Miten liitto auttaa seuroja vastuullisuustyön jalkauttamisessa? Entä, millaisia mahdollisuuksia OBA tarjoaa maahan muuttaneille nuorille?

Vastuullisuudesta konkreettisesti ja läpileikkaavasti koulutuksissa

Voimisteluliiton kehitysjohtaja Heli Pekkala kertoi verkostotapaamisessa liiton vastuullisuuskokonaisuudesta. Liitossa on tehty päätös viedä vastuullisuusasioita vahvasti eteenpäin ja asia on esillä liiton arvoissa. Vastuullisuus on integroitu osaksi liiton kaikkea toimintaa ja teema kulkee läpileikkaavasti niin ohjaaja- ja valmentajakoulutuksissa, leiritoiminnassa, tuomarikoulutuksissa kuin viestinnässä. Vastuullisuusteema on jaettu kolmeen osaan: minun vastuuni, meidän vastuumme ja yhteisön vastuu.

 • Tavoitteenamme on, että seuroissa olisi konkreettisia työkaluja ja apuja siihen, miten vastuullisuustyötä voidaan jalkauttaa seuroissa. Liiton sivuilta löytyykin kattava ja avoin materiaalipankki kaikkien käyttöön. Toiveena on, että mahdollisimman moni voimistelun parissa toimiva löytäisi materiaalit ja kävisi koulutuksissa, joten materiaalia on myös englannin, ruotsin ja venäjän kielellä, kertoo Pekkala.

Pekkalan mukaan jalkauttamisen haasteena on kokonaisuuden laajuus. On tärkeää, että asioita voi pilkkoa ja kohdentaa, jotta toimijat saavat niistä selkeän käsityksen.

Seurojen kouluttaminen ja erilaiset työpajat ovat liiton keino jalkauttaa vastuullisuusajattelua seurojen toimintaan. Koulutuksia on räätälöity eri kohderyhmät huomioiden, esimerkiksi toimihenkilöt, luottamushenkilöt, kouluttajat ja leirikouluttajat. Koulutuksissa ja työpajoissa pohditaan konkreettisesti, mitä tämä tarkoittaa juuri minun työssäni toiminnanjohtajana tai valmentajana. Millaisiin asioihin minä pysyn vaikuttamaan?

 • Vastuullisuusasiat kannattaa tuoda lähelle kohderyhmää ja riittävän konkreettisesti. Olemme huomanneet tämän toimivaksi tavaksi. Vastuullisuustyöllä on usein negatiivinen leima, mutta me haluamme puhua asiasta positiivisella sävyllä, sillä tavoitteena on, että voimistelun parissa kaikki voivat hyvin. Asenne on saattanut olla selittävä, mutta tästä on päästy eteenpäin sinnikkäällä ja määrätietoisella työllä. Yhteiset keskustelut tuovat esille monia näkökulmia ja niistä voi oppia paljon, toteaa Pekkala.

Tukea opintojen ja urheilun yhdistämiseen

Omassa puheenvuorossaan Walter ry:n toiminnanjohtaja Mauritzio Pratesi avasi, kuinka oppilaitoksen, urheiluseuran ja Walterin yhteistyöllä tuetaan maahan muuttaneiden nuorten mahdollisuuksia niin urheilijana kuin opiskelijana. Tahtotilana on edistää maahanmuuttajien mahdollisuuksia yhdistää huippu-urheilu ja opiskelu sekä luoda tästä pysyvä toimintamalli, jota voi jakaa valtakunnallisella tasolla. Tavoitteena on myös kehittää ja lisätä lajiliittojen, oppilaitosten ja inkluusioon tähtäävien urheiluohjelmien välistä yhteistyötä.

 • Ohjelma edistää maahanmuuttajanuorten ja kantaväestön osallisuuttaja sosiaalisia suhteita sekä innostaa nuoria asettamaan tavoitteita myös huippu-urheilussa. Ohjelmassa tarjotaan nuorille helpot mahdollisuudet treenaamiseen ja opiskeluun sekä terveelliseen ruokailuun, tiivistää Pratesi.

Pratesin mukaan yhteistyö eri instituutioiden kanssa on toiminut jouhevasti. Omnia tarjoaa opiskelun (tukipalveluita opiskelijoille), Urhea on projektin johdossa (projektijohto, fyysinen valmennus ja fysioterapia), Walterin kautta hoidetaan projektin hallintoa (kilpailutoiminnan koordinointi ja kulttuurisensitiivinen sosiaalinen nuorisotyö) ja Koripalloliitto tarjoaa asiantuntijuuttaan.

 • Haasteitakin on toki ollut. Aluksi huomasimme koripalloyhteisön muutosvastarinnan toiminnalle. Taustalla oli pelko, että pelaajia lähtee pois seuratoiminnan parista. Asenteet ovat kuitenkin muuttuneet, kun tietoisuus toiminnan tarkoituksesta on lisääntynyt. Haasteena on ollut myös löytää opiskelijoita, jotka pystyvät pelaamaan koripalloa tietyllä tasolla. Toki myös rahoituksen epävarmuus tuo oman lisähaasteensa toiminnan jatkuvuudelle, kertoo Pratesi.

Omnia Basketball Academy OBA:n toiminta innosti osallistujia keskusteluun. Keskusteluissa todettiin, että yleinen ilmapiiri seuratoiminnassa saattaa edelleen luoda esteitä maahan muuttaneille nuorille, vaikka tarkoitus olisi hyvä. Seuratoimintaan olisi tärkeä luoda polkuja lasten ja nuorten toimintaan, jotta nuoret myös pysyisivät matkassa mukana. Tämä voitaisiin nähdä osana seurojen vastuullisuustyötä ja yhteistyön edistämistä. Urheilu- ja opiskelupolun mahdollistaminen eri taustoista tuleville koettiin tärkeäksi toiminnaksi.

 • On ollut ilo huomata, että tietoisuus OBA:n toiminnassa on kasvanut maahanmuuttajanuorten parissa ja mukaan hakee nyt nuoria ympäri Suomea. Vuosien saatossa seitsemän pelaajaa on saanut stipendin Yhdysvaltoihin ja kuusi pelaa tällä hetkellä nuorten maajoukkueessa. Ohjelman myötä pystymme tukemaan pelaajien jatko-opiskeluun siirtymisessä esimerkiksi rakentamalla pelaajapolkua Yhdysvaltoihin, iloitsee Pratezi.

Verkosto hyvien mallien jakamiseen ja toimintojen edistämiseen

Keskusteluissa nousi esille myös CONNEXT-hankkeen tiimoilta järjestettyjen aamutilaisuuksien tarpeellisuus. Kolmas sektori kokee tarvitsevansa verkoston, jossa eri toimijat voivat kohdata ja toiminta olisi pysyvää. Näissä verkostoissa voidaan luoda yhteisiä viestejä niin kuntien/kaupunkien kuin ministeriön suuntaan.

CONNEXT-hankkeen viimeinen verkostotilaisuus järjestetään 1.12.20201 klo 9.00–11.30. Tämän jälkeen verkostotilaisuudet jatkuvat Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLUn alueella Liikunnan aluejärjestöjen yhteisen Rive-hankkeen tiimoilta. Oletko jo mukana verkostossa? Lisätietoja RIVE-hankkeesta ja ilmoittautumisen verkostoon löydät ESLUn sivuilta

Tutustu Voimisteluliiton materiaaleihin liiton verkkosivuilla. 

Lataa Turvallisesti voimistelussa – epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen -materiaali.

Lisätietoa Omnia Basketball Academy – OBAn toiminnasta.

 

Lue ESLU:n sivuilla CONNEXT-hankkeen aikaisempia tekstejä liikunnan ja kotoutumisen rajapinnalta.

Teksti: Minttu Koivumäki, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Kuva: GDJ, Pixabay

Opintojakso pelien kehittämisestä sote-alalle

Opintojakso pelien kehittämisestä sote-alalle

Keväällä 2021 Metropoliassa toteutettiin ensimmäistä kertaa opintojakso Pelilliset menetelmät terveyden ja hyvinvoinnin tukena. Yhteensä 19 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa paneutui viiden opintopisteen verran pelillisyyteen ja toteutti pieniä pelejä. Yksi pelillisistä tehtäväkokonaisuuksista,Talous hallintaan – raha ratkaisee, julkaistiin CONNEXT:n verkkojulkaisussakin. Tässä Tiina Lehto-Lundén kuvailee kokemuksia opintojakson varrelta.

Tartuimme Metropoliassa haasteeseen ja pelillisyydestä innostuneinaMonopoly suunnittelimme ja toteutimme monialaisen pelillisyyttä tarkastelevan opintojakson. Pelilliset menetelmät terveyden ja hyvinvoinnin tukena -opintojakso oli suunniteltu erityisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, joita olikin ympäri Suomea. Sosionomitaustaisia oli opiskeluryhmässä eniten, mutta mukana oli myös toimintaterapian opiskelijoita sekä geronomi- että laboratorioanalytiikan opiskelijat. 

Opintojakson tavoitteena oli antaa valmiuksia ymmärtää pelillisyyden merkitystä ja hyödyntää sitä erityisesti sosiaali- ja terveysalalla terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä. Opintojakson yhteydessä opiskelijat toteuttivat ryhmissä teemallisen hyötypelin yhdessä valitun asiakasryhmän kanssa. Lopputuloksena opintojaksolta oli kuuden opiskelijaryhmän hyötypelidemot erilaisille asiakasryhmille: ikäihmisille, HNMKY:n nuorten työpajoille ja Vantaan nuorisotoimelle. 

Opiskelijoiden palautteista oli luettavissa, että opintojakson tehtävä ei ollut helppo, sillä opiskelijat tulivat hyvin erilaisista taustoista ja jokainen toi mukanaan henkilökohtaisia lähtökohtiaan kurssille. 

”Kukaan ei osaa. Kenelläkään ei ole kokemusta. Kaikilla on rutkasti muita sitoumuksia ja velvoitteita. Emme tunne toisiamme. Jokainen haluaa hoitaa homman maaliin mahdollisimman vähällä vaivalla.” 

Suurimmalle osalle pelillisyys oli täysin uudenlainen tapa ajatella ja toimia. Lähdimme opintojaksolla liikkeelle Pelitarina-metodin kautta, joka on kehitetty Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan PRO SOS -hankkeessa. Pelitarina toimi orientaationa pelillisyyden maailmaan, sillä omaan pelaamisen historiaan kurkistaminen teki näkyväksi myös sen, että jokaisella meistä on kokemuksia pelaamisesta.

Opiskelijaryhmien prosessit hyötypelien toteuttamiseksi kulkivat erilaisia polkuja. Yhdelle ryhmistä työskentely prosessi hahmottui psykologi Mihalý Csíkszentmihály  (2008) Flow-teorian kautta. Flow-tilaan kuljettiin vaiheiden kautta, jossa myös kontaktiopetuksella oli merkityksensä.

”Kontaktiopetuksessa toteutetut projektibattlet, joissa kurssilaiset arvioivat toistensa töitä, sekä opettajien kommentit olivat kultaakin arvokkaampia. Se kohensi itseluottamusta ja lisäsi kokemusta, että homma on hanskassa.”

Tiivis aikataulu toi opintojaksolle omat haasteensa ja se vaati paljon kaikilta mukana olleilta, niin opiskelijoilta kuin yhteistyökumppaneilta ja pelien kohderyhmän jäseniltä testata henkilöinä. Jokainen ryhmä pääsi kuitenkin tavoitteeseen ja opintojakson päätteeksi meillä oli kuusi erilaista ja eritavalla toteutettua hyötypeliä. 

”Saimme ihmeellisesti kolmessa viikossa hyvällä sparrauksella ja ahkeralla työskentelyllä aikaiseksi mobiilipelin, jota voi ihan oikeasti pelata ja joka – palautteiden perusteella – vielä toimii varsin mukavasti. Joitakin yksityiskohtia, kuten pisteytys, ohjeistus ja pelin tausta, jäi vielä keskeneräisiksi, ja niitä olisi toki ollut mukava miettiä rauhassa ja ajan kanssa.”

Tärkeintä palautetta opintojaksolta opiskelijoilta oli se , että saimme kiteytettyä pelillisyyteen ja pelillistämiseen olennaisesti liittyviä näkökulmia, kokeiltua hyötypelin kehittämistä yhdessä kohderyhmän kanssa ja monialaisena opiskelijatiiminä. Se myös herätti opiskelijoita ajattelemaan ja näkemään sosiaali- ja terveysalan kenttää pelillisyyden mahdollisuuksien näkökulmasta. 

”Se avasi meille lukuisia uusia ovia, joita ei olisi tullut avattua ilman tätä opintojaksoa. Opintojaksolta jäi käteen tärkeitä työkaluja, joita voimme hyödyntää tulevissa ammateissamme.”

Lähteet:

Teksti: Tiina Lehto-Lundén, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kuva: ErikaWittlieb/Pixabay

Suomalainen koulutusjärjestelmä tutuksi toiminnallisilla tehtävillä ja selkeillä kuvilla

Suomalainen koulutusjärjestelmä tutuksi toiminnallisilla tehtävillä ja selkeillä kuvilla

Suomeen muuttavilla perheillä on tarve ja velvollisuus tutustua suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Miten erilaisista koulutus-, kulttuuri – ja kielitaustoista tulevat ihmiset löytävät oikean koulutusvaihtoehdon varhaiskasvatusiän ylittäneille lapsilleen tai itselleen?

Oppivelvollisuusikä on nostettu Suomessa 18 vuoteen (Oppivelvollisuuslaki, 2020) eli kaikilla peruskoulunsa päättäneillä on edessä seuraavan asteen koulutusvalinnat. Ammattiopintoihin, lukioon, oppisopimus vai jokin näiden yhdistelmä? Mihin pitää mennä jos haluaa sote-alalle, opettajaksi tai tubettajaksi? Mistä koulusta valmistuu floristiksi? Oppivelvollisuuden nostamisen myötä myös opinto-ohjausta vahvistetaan, peruskoulun jälkeisiin valintoihin tuetaan jo yläkoulussa ja toisen asteen koulutuksissa avataan tietä jatko-opintoihin (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2020).

Infografiikka auttaa hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia visuaalisesti

Kohti sopivaa opiskelupaikkaa – Infografiikka Suomen koulutusjärjestelmästä opinto- ja uraohjaukseen kuvaa ytimekkäästi opiskelua suomalaisissa oppilaitoksissa ja antaa pelkistetyn kuvan erilaisista opintopoluista ja koulutusvaihtoehdoista. Infografiikka on tehty erityisesti peruskouluaan päättäville, valmentavissa ryhmissä opiskeleville tai nuorten huoltajille. Koulutusjärjestelmä on infografiikkaa monimutkaisempi ja sen nyansseihin tutustuminen on nuorten ohjaajien asiantuntemuksen varassa.

Toiminnallinen infografiikka tukee ohjaustyössä ja sitä voi käyttää:

 • yksilöohjauksen tukena
 • ryhmätyöskentelyn pohjana
 • opetusmateriaalina oppitunnilla
 • muistin tukena seinällä.

Infografiikka toimii parhaiten vuorovaikutuksessa ja sisältää ohjeet toiminnallisiin tehtäviin. Sitä ei ole tarkoitettu itseopiskeluun, mutta se on henkilökohtaistamisen väline – miten suomalaisen koulutusjärjestelmän mahdollisuudet koskevat minua? Infografiikkaan tehtävineen voi tutustua ja ottaa käyttöön täältä Connext -hankkeen sivulta. Kuvat kertovat oppilaitosten lisäksi erilaisista oppimisen ja opiskelun tavoista:

 • Miten haetaan?
 • Opiskelun kesto
 • Kielitaitoon liittyvät vaatimukset
 • Itsenäisen työn määrä
 • Käytännönläheisyys vs teoria
 • Lopputyön muoto
 • Mihin tutkinnolla voi työllistyä

Infografiikan käsittelyä varten on CONNEXT for inclusion -hankkeessa kerätty ja kehitetty toiminnallisia ryhmäharjoitteita, jotka esimerkiksi liikunnan ja liikkeen kautta innostavat infografiikkaan perehtymiseen ja oman opintopolun pohtimiseen sekä pienissä että isoissa ryhmissä.

Toiminnallisuus ja ryhmätyöskentely tukevat suomalaiseen koulutusjärjestelmään tutustumista ja innostavat keskusteluun oppijoiden kesken. Aiemmissa testityöpajoissa keskustelut oppijoiden kesken ovat koskeneet esimerkiksi opintojen teoria- ja käytännönosuutta, kielitaitovaatimuksia, saman alan vastaavuuksia eri oppilaitoksissa sekä opintopolkujen joustavuutta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Pienissä erillisissä työpajoissa voi käsitellä infografiikan eri alueita esimerkiksi ammattikorttien, tietovisojen, visualisoivien pohdintakysymysten sekä pelillisten menetelmien kautta.

Kokemuksia infografiikan käytöstä

Infografiikka-koulutuksia järjestettiin mm. helsinkiläisten ammattiopistojen valmentavissa ryhmissä. Valmentavien ryhmien opiskelijat olivat taustaltaan erilaisia iän, koulutuspohjan, kielitaidon ja koulutusjärjestelmän tuntemuksen suhteen. Yhdessä ryhmässä monet halusivat datanomiksi ja tiesivät missä alaa opiskellaan, toisessa koulutusvaihtoehdot ja omat kiinnostuksen kohteet olivat enemmän auki. Koulutukset herättivät aktiivista keskustelua kaikissa ryhmissä ja virittivät ajatuksia seuraavasta opiskelupaikasta.

Kielitaito on olennainen tekijä koulutusvalintoja tehdessä – eri aloilla vaaditaan erilaista kielitaitoa ja vaihtoehtojen ymmärtäminen vaatii usein hyvää suomenkielen tai englannin taitoa. Koulutuksiin osallistui suomea äidinkielenään puhuvia ja monia S2-oppilaita – kuvien käyttäminen oli helppoa ja keskustelu ammateista sujui, mutta yksittäisen koulutuskerran perusteella on vaikeaa arvioida laajensiko infografiikka jo aiemmin tehtyjä valintoja. Monet tiesivät jo mihin aikoivat hakea opiskelemaan tai töihin, mutta infografiikan pohjalta käydyt keskustelut osoittivat, että keskusteleminen ja kertaaminen kannattaa: esimerkiksi sosiaali-, ja data-alaa voi opiskella kaikilla tasoilla ammattikoulusta tohtoritutkintoon asti. Sosionomin tutkintoon kuuluu monta harjoittelua, sosiologin ei yhtään. Infografiikka kertoo myös millaista opiskelu eri koulutusasteilla on, teoriaa vai käytäntöä, itsenäistä töitä vai ryhmätöitä jne.

Opiskelijoiden pohjatiedot ovat erilaisia: jotkut tietävät, että kaksoistutkinnolla voi hakea toisen asteen koulutukseen, joku tietää että urheiluvalmentajan koulutuksia järjestetään urheiluopistoissa, eräoppaaksi voi opiskella monimuotototeutuksena, oppisopimuspaikkaa voi hakea melkein mistä vain ja puutarha-alan ammattitutkinto (floristi) kestään n.1,5 vuotta.

Koulutuksista jää myös kysymyksiä, jonka vastauksia emme tiedä: Miten valma-ryhmässä oleva nuori, joka puhuu viittä kieltä, joista yksikään ei ole suomi tai englanti, pääsee Suomessa juristiksi? Miksi niin moni nuori nainen haluaa sairaanhoitajaksi? Onko sattumaa, että yli puolet ryhmän pojista haluaa logistiikka-alalle?

Infografiikan lisäksi tarvitaan henkilökohtaista ohjausta

Infografiikka lisää tietoa vaihtoehdoista, mutta ei kerro mitä aloja on olemassa tai mitä juuri sinä voisit opiskella. Näitä kysymyksiä käydään läpi oppilaanohjauksessa. Meillä on valtava määrä erilaisia koulutusaloja, mutta usein opiskelijat tietävät niistä vain murto-osan. Yleensä opiskelualaa lähestytään tunnetun ammatin kautta: haluaisin insinööriksi, laborantiksi, sairaanhoitajaksi tai juristiksi. Infografiikka näyttää kyllä polkuja näihin, mutta ammattien ja töiden kirjo täytyy hahmottaa muuta kautta. Opiskelijoille kuuluu kaikki mahdollinen tieto ja tuki opiskeluvalintojen tekoon.

Olennaisia kysymyksiä ovat mm. Minne kaverit menevät, millainen koulutustausta perheessä on, millainen mahdollisuuksien avaruus koulutusjärjestelmästä juuri minulle näkyy?

Koulutusvalintojen taustalla olevat syyt ja vaikutusketjut eivät näy tai muutu yksittäisillä kuvilla, mutta infografiikasta voi silti olla hyötyä tulevaisuutta koskevien päätösten tukena.

Tervetuloa suomalaiseen koulutusjärjestelmään, kaikki uudet oppijat!

 

Teksti: Johanna niemi, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kuva: (kuvakaappaus infografiikasta): Anna Sarkama/Peippo

Lähteet  

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201214

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162326/Opinto-ohjauksen%20kehitt%C3%A4misohjelma.pdf

http://www.connextforinclusion.eu/2022/01/31/suomalainen-koulutusjarjestelma-tutuksi-osallistuen/

Nuorille intoa liikuntaan peleistä?

Nuorille intoa liikuntaan peleistä?

Liiallinen istumisen on todettu olevan terveydelle haitallista. Liikkumattomuuden taustatekijöitä on tunnistettu ja on kehitetty uusia menetelmiä nuorten aktivointiin. Pelit ja pelillisyys voisivat osin toimia Sammakotratkaisuna liikkumattomuuden ongelmaan.

Nykyään liikuntateknologia on yleistynyt ja arkipäiväistynyt. Kaikkien saatavilla oleva teknologia mahdollistaa uudenlaisia pelillistettyjä ratkaisuja myös liikkumiseen innostamisessa. Pelillistämisellä voidaan vaikuttaa liikuntamotivaatioon positiivisella tavalla.

Digitaaliset liikuntapelit ovat pelejä, jotka yhdistävät pelaamisen ja liikunnan/liikkumisen. Pelit vaativat käyttäjältä fyysistä aktiivisuutta eli omana kehon liikuttamista, pelin pelaamiseen. Yleisimpiä on konsoli- ja mobiilipohjaiset pelit esim. Wii, Xbox (Kinect), Playstation, tietokone, älypuhelimet, tabletit, muut kannettavat laitteet.

Pelit koukuttavat liikkumaan 

Pelillistämisen vaikutusta nuorten liikkumisaktiivisuuteen on tutkittu esimerkiksi Oulussa, jossa 2526 keskimäärin 18-vuotiasta nuorta miestä täytti hyvinvointikyselyn, osallistui kuntotesteihin ja kävi lääkärintarkastuksessa. Heistä satunnaistettuun, kontrolloituun, kuuden kuukauden interventioon osallistui 496 nuorta. He saivat käyttöönsä tutkimuksessa kehitetyn mobiilin palvelun, joka sisälsi pelillisiä elementtejä. Lisäksi heidän fyysistä aktiivisuutta mitattiin ja arvioitiin jatkuvasti koko intervention ajan kiihtyvyysanturimenetelmällä. Kontrolliryhmän aktiivisuus mitattiin, mutta he eivät saaneet palautetta. Tuloksena tunnistettiin viisi erilaista profiilia paljon istuvien nuorten miesten vastauksista: 

 • paljon istuvat liikkujat  
 • elämäänsä tyytymättömät  
 • syömishäiriöillä oireilevat  
 • huonokuntoiset ulkonäöstä motivoitujat 
 • pelaajat  

Interventio lisäsi jonkin verran fyysisen aktiivisuuden määrää ja elämäntyytyväisyys koheni. Osallistujat pitivät mobiilin palvelun pelillisyyttä kiinnostavana. Pelillistäminen voisi olla myös tehokas keino herättää kiinnostusta eri palveluista sekä kasvattaa käyttäjien kiinnostusta omaa terveyttään ja hyvinvointiaan kohtaan. Digitaalisilta liikuntapeleiltä toivotaan yleensä sekä huvia että hyötyä. Monet haluavat parantaa omaa kehotuntemustaan käyttämällä kattavaa terveysseurantaa vuorokauden ympäri. 

Lapsille hauskuutta arkisiin askareisiin 

Myös lasten kiinnostusta arjen liikuntaan herätellään pelillisillä keinoilla. Esimerkiksi aktiivirannekkeen voi ohjelmoida keräämään virtuaalikolikoita hampaiden pesusta, vaatteiden pukemisesta ja pienistä kotiaskareista. päivän liikuntatavoite. Jos liikuntatavoite täyttyy, lapsi pääsee seikkailemaan viidakkopelissä. Usein laite toimii parhaiten lajeissa, joissa kävellään tai juostaan. Kun askelia kertyy huimat 11 000, määrä oikeuttaa etenemään sovelluksen pelilaudalla. Luukusta löytyy kivaa tietoa tukaanista. Tämä on koukuttavaa ja lapsi ei malta odottaa, että pääsisi kurkistamaan seuraavaan luukkuun. Idea motivoi liikkumaan. Monet muistavat Pokémon GO -pelin. 54 % pelasi pelkästään huvin vuoksi, 46% yhdistääkseen liikunnan ja huvin.

Pelillisyys voi saada aikaan eri hyötyjä koskien fyysistä kuntoa ja  -aktiivisuutta, sillä voidaan lisätä sosiaalista hyvinvointia, eli pelataan porukassa ei yksin. Pelillisyyttä tai pelilaitetta ei voida suositella ainoaksi keinoksi lisätä fyysistä kuntoa ja aktiivisuutta, vaan sitä voidaan suositella vaihtoehdoksi perinteisemmille istuen tapahtuville videopelaamisen muodoille. 

Seuravassa listassa luetellaan muutamia pelillisiä liikuntasovelluksia:

CONNEXT:n liikuntaa edistäviä pelillisiä tehtäviä

Viime kuukausina myös CONNEXT:ssa on kehitetty liikuntateemaa käsitteleviä tehtäväkokonaisuuksia, joista osa on nyt myös julkaistu. Yksi tehtäväkokonaisuuksista on nimeltään Liiku ja liikuta! joka kehitettiin CONNEXT- ja RIVE-hankkeiden yhteiseen webinaariin. Se lähtee ajatuksesta, että liikkumattomat saattavat usein syyllistää itseään liikkumattomuudestaan, vaikka taustalla voi olla heistä riippumattomia syitä, esimerkiksi:

 • kiusaamiskokemuksia,  
 • huonoja koululiikuntakokemuksia,  
 • liikuntaan liittyviä fyysisiä rajoitteita,  
 • kulttuuriin, sukupuoleen tai vähemmistötaustaan liittyviä syitä  
 • masennusta ja yksinäisyyttä 

Tällöin tehtävien tulisi auttaa nuoria purkamaan liikkumiseen liittyviä kielteisiä mielikuvia lempeästi ja auttaa heitä löytämään omannäköisiä liikkumisen muotoja. Pelaamisen kautta nuoret saattavat myös löytää itselleen turvallisen ryhmän, jossa liikuntaa on mukava harrastaa itselle sopivalla ja häpäisemättömällä tavalla.  

Liiku ja liikuta! tehtävät ja muita pelillisiä ideoita löytyy Ideoita pelillisyyteen hurahtaneille -nettijulkaisusta.

Pelit auttavat myös tunnistamaan motivaatiota. Kielteisyys liikkumista kohtaan voi olla nuorilla myös vastakulttuuriin liittyvää kapinaa: halutaan vastustaa kilpaurheiluun liittyviä kyseenalaistamattomia ja hegemonisia arvoja. Silloin paras tapa innostaa nuorta liikkumaan onkin ehkä keskustella näistä arvoista avoimesti.

Pelit voivat auttaa keksimään yhdessä sellaisia liikkumisen muotoja, jotka sopivat omiin arvoihin. On helppoa ulkopuolelta arvostella sellaisia nuorten omia spontaaneja liikkumisen muotoja kuin kaljakellunta tai metsissä hengailu. Ne saattavat kuitenkin olla maailmankuvaansa aktiivisesti rakentavan nuoren ensimmäisiä askelia aktiiviseen luontokokemukseen ja kehollisesti aktiiviseen aikuisuuteen. 

Teksti: Marianne Sipilä ja Jouni Piekkari, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kuva: Alexas Photos/Pixabay

Lähteet 

Kari, T. (2017) Liikuntateknologia ja pelillistäminen. Kuntotestauspäivät esitys.

Kari, T. (2016). Pokémon GO 2016: Exploring Situational Contexts of Critical Incidents in Augmented Reality. Journal of Virtual Worlds Research, 9 (3), 0. doi:10.4101/jvwr.v9i3.7239 

Leinonen, A.-M., Pyky, R., Ahola, R., Kangas, M., Siirtola, P., Luoto, T., … Jämsä, T. (2017). Feasibility of Gamified Mobile Service Aimed at Physical Activation in Young Men: Population-Based Randomized Controlled Study (MOPO). JMIR mHealth and uHealth, 5(10), e146

Yhdenvertaisuutta konkreettisilla toimilla

Yhdenvertaisuutta konkreettisilla toimilla

Liikunnan ja kotoutumisen aamutilaisuudessa jatkettiin CONNEXT- ja RIVE -hankkeiden Yksin ja yhdessä -webinaarissa heräteltyä keskustelua inklusiivisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyen. Mitä kunnissa, järjestöissä ja seuroissa voi tehdä käytännössä?

AskeleetAamutilaisuuden virikepuheenvuoron piti erityisasiantuntija, Etnisten suhteiden neuvottelukunta Etnon pääsihteeri Peter Kariuki. Puheenvuorossaan Kariuki avasi Etnon tehtävää toimia asiantuntijaverkostona maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maahanmuuttajien vaikuttamismahdollisuuksiin ja osallistumiseen, yhdenvertaisuuteen ja eri väestöryhmien väliseen vuoropuheluun liittyvissä kysymyksissä.

Kariukin mukaan liikuntapolitiikan keskeiset kysymykset ovat vielä marginaalissa monissa valmisteluissa. Liikuntakysymykset jäävät aivan liian usein muiden valmistelussa olevien teemojen alle. Hän haastoikin osallistujia tekemään konkreettisia kehittämis- ja muutosehdotuksia sekä pitämään keskustelua yllä. Hyvällä yhteistyössä voidaan asioita muuttaa ja viedä keskustelua eteenpäin.

Ympäristön pitää olla aidosti avoin ja turvallinen kaikille

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto FIMUn Punainen kortti rasismille -hankkeen projektipäällikkö Linda Ruutu nosti puheenvuorossaan esille ajatuksia yhdenvertaisuudesta liikuntakentällä. Yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti kaikki ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

 • Ympäristön pitää olla aidosti avoin ja turvallinen kaikille. Tämä ei synny itsestään vaan vaatii konkreettisia toimenpiteitä. Ei riitä, että ajatellaan ettei meidän toiminnassamme syrjitä ketään. Liikunta ja urheilu ovat parhaimmillaan hyvinvointia lisäävia asioita, joiden tulisi olla mahdollista kaikille, toteaa Ruutu.
 • Liikuntakentällä on hyvä pohtia, kuinka hyvin tunnistamme yhdenvertaisuusongelmat. Tarjotaanko seuroissa toimintaa kaikille? Jakautuvatko harjoitusvuorot tasaisesti? Miten mahdollistetaan maahan muuttaneiden naisten ja tyttöjen osallistuminen? Miten puutumme häirintään? Eli miten toiminnasta saataisiin aidosti monimuotoisempaa?                     

Miten työtä tehdään käytännössä?

Yksi keino yhdenvertaisuuden edistämiseksi on kouluttautuminen ja tiedon lisääminen. Ohjaajille pitäisi saada tietoa eri lähtökohdista tulevien ihmisten parissa toimimisesta. Yhteisessä keskustelussa kielitaidon puute nähtiin yhtenä suurimmista haasteista, miten saada uusia harrastajia mukaan toimintaan. Tähän vastaukseksi koetiin muun muassa työntekijöiden moninaisuus kolmannella sektorilla sekä kulttuuritulkit. Järjestöjen viestinnässä ja markkinoinnissa sekä eri tilaisuuksissa pitäisi huomioida esiintyjien ja kuvissa esiintyvien ihmisten diversiteetti.

Ryhmäkeskusteluissa nousi esille, että monet järjestöt ja kunnat ovat jo puuttuneetkin oman toiminnan epäkohtiin. Asiakkaiden ja kaupunkilaisten pitäisi tulla mukaan kehittämistyöhön ja osa kunnista on ottanut maahan muuttaneita mukaan yhteisiin pöytiin pohtimaan, miten kohderyhmät tavoitettaisiin parhaiten. Vastuullisuusklinikoiden järjestämien liitoissa sekä erilaiset toimivat verkostot ja yhteistyö nähtiin hyviksi tavoiksi viedä asioita eteenpäin.

Tukimateriaaleja kehittämistyön ja arvioinnin tueksi

Osallistujien keskuudessa kaivattiin myös konkreettisia välineitä ja oppaita yhdenvertaisuuden eteenpäin viemiseksi. Alla on tapaamisessa esille nostettuja verkkosivuja. Sivuilta löytyy tietoa, tutkimuksia ja erilaisia tarkistuslistoja, joiden avulla voi kehittää ja tarkastella omaa toimintaa.

Peter Kariukin esitys 4.5. Liikunnasta Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa (PDF)

Verkostotilaisuudet lisäävät tietoisuutta ja tukevat verkostoitumismahdollisuuksia aiheen parissa työskenteleville

CONNEXT-tilaisuuksien tavoitteena on tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen, uuden oppiminen ja verkostoituminen. Aihepiirit keskittyvät maahan muuttaneiden liikunnan ja hyvinvoinnin lisäämisen sekä kotoutumisen ympärille.​

Syksyn tilaisuuksien päivämäärät on julkaistu.  Voit jo nyt ilmoittautua mukaan verkostoitumaan ESLUn tapahtumakalenterista:

Teksti: Minttu Koivumäki, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu

Kuva: Bruno Nacimiento/Unsplash

Liikuntaa ja kielen oppimista pelillisesti

Liikuntaa ja kielen oppimista pelillisesti

Inklusiivisuutta monikulttuurisessa Suomessa käsitellyt Yksin ja yhdessä -webinaari herätti paljon kiinnostusta: mukaan ilmoittautui yli sata osallistujaa. CONNEXT- ja RIVE -hankkeiden järjestämän webinaarin yhtenä juonteena oli, miten pelillisyyttä voidaan hyödyntää maahan muuttaneiden liikkumisen edistämisessä ja siinä samalla kielen oppimisen tukena. Webinaari herätti Metropolian sosionomiopiskelija Sara Pacellissa muistoja myös omista kielen oppimiskokemuksista.

Osallistuin Yksin ja yhdessä – kohti inklusiivisuutta monikulttuurisessa Suomessa -webinaariin, jossa käsiteltiin maahan muuttaneiden liikuntaa eri näkökulmista ja esiteltiin tapoja, miten liikkumista voi edistää. Tutkijat Kati Kauravaara ja Eva Rönkkö myös valottivat, miten yhdenvertaisuuden täytyy toteutua, jotta yhdessä liikkuminen ja rinnakkaiselo onnistuvat. Heidän silmiä avaavan esityksensä oli otsikoitu Inkluusio – mihin sitä tarvitaan liikunnassa?  Usein liikkumisella on tiivis yhteys myös kielen oppimiseen ja kotoutumiseen.

Minulle webinaari herätti muistoja, miten motivoitunut olin oppimaan uuden kielen muutettuani Keski-Eurooppaan, ja kuinka nopeasti motivaationi laski. Töiden löydyttyä motivaationi paikallisen kielen oppimisen suhteen laski entisestään, sillä uusi työ piti kiireisenä, ja monet asiat soljuivat englannin kielellä. Samanaikaisesti tiedostin, että kielitaidottomuuteni sulkee minulta monia ovia. Jokapäiväisessä arjessa eniten minua harmitti se, etten ymmärtänyt kirjoitettua kieltä ympärilläni, kuten sanomalehtien otsikointia. TV:n katselukin jäi osaltani miltei kokonaan.

Kaikki uuteen maahan muuttaneet tiedämme, kuinka uuvuttavalta kielen opiskelu voi tuntua ja kuinka motivaatio oppimiseen on aaltoilevaa. Muistan vieläkin, kuinka kielikurssilla sain pinoittain huonolaatuisia kopioita ja opettaja puhui puhumistaan ja kirjoitti taululle loputtomia listoja verbien taivutusmuodoista – ja kuinka pelottavan helppoa oli sulkea korvansa ja antaa ajatusten harhailla jossain aivan muualla.

Pelillisyys ja kielen oppiminen ne yhteen sopii

Webinaarissa osallistuin Pelillisyys maahanmuuttajien opetuksessa -työpajaan, jossa yhtenä puhujista oli valmentavan koulutuksen (valma) opettaja Anni Siltala Omniasta. Maahanmuuttajille suunnatussa valma-koulutuksessa tarkoituksena on harjaannuttaa suomen kieltä ja opiskeluvalmiuksia tulevaan jatkokoulutukseen ja työelämään, sillä oppilaiden suomen kielen taito saattaa olla heikko ja aikaisempi koulutus puutteellista ja katkonaista

Siltala kokee, että suomen kielen lisäksi varsinkin matematiikka on haasteellinen aine opettaa, sillä osalla oppilaista opiskelutaidot ovat hyvinkin heikot, eikä perinteisten monisteiden täyttäminen ja oppikirjoista opiskelu luokassa tuota haluttua tulosta. Monella oppilaalla saattaa olla myös hahmottamisen ja keskittymisen kanssa haasteita.

Siltala kertoi, kuinka liikunnan ja pelillisyyden yhdistämisellä oppiaineisiin, kuten matematiikkaan, luodaan oppimisesta hauskempaa ja innostavampaa. Samalla opiskelijat kartuttavat sanavarastoaan. Pelillisyyden ja liikunnallisuuden keinojen hyödyntäminen mahdollistaa myös asioiden opettamisen yli ainerajojen.

Siltala oli opetuksessaan käyttänyt Seppo.io-pelialustaa, jonka yhtenä ominaisuutena on käyttää digitaalisena pelilautana oikeaa karttaa, johon on sijoitettu tehtäviä. Pelaaja suunnistaa lähimaastossa kartan avulla ja saapuessaan tietyn etäisyyden päähän kohteesta mihin tehtävä on sijoitettu, pongahtaa tehtävä näytölle.  Siltalan esimerkkipelissä yksi tehtävistä on kerätä keppejä ja niitä käyttäen tehdä kolmio. Tehtävässä vastattiin kysymyksiin: kuinka monta keppiä tarvitaan kolmion tekemiseen? Entä kolmen kolmion tekemiseen?

Toiminnallinen opetustapa on saanut positiivista palautetta opiskelijoilta: liikunnan lisäksi oppilaat ovat kokeneet myös vastausmahdollisuuksien moninaisuudet digialustoilla antoisina, sillä kirjoittamisen lisäksi osaaminen voidaan valokuvata ja videoida.

Pelaamalla peppu penkistä

Webinaariosallistujat pääsivät pelaamaan myös itse. Pelillisessä Yksin vai yhdessä -tehtäväkokonaisuudessa kokeiltiin liikuttavaa välipalaharjoitusta, haastettiin valmentaja polvikyykyissä sekä haukuttiin pilke silmäkulmassa jääkiekko ja mietittiin sille vaihtoehtoisia toteutustapoja. Pelihetken ohjanneet Tiina Lehto-Lundén ja Jouni Piekkari kertoivat, että ajatuksia näytti herättäneen myös tehtävä, jossa ideoitiin hauskuuttavia yksityiskohtia ehkä vähän tylsiksi koettuihin liikuntalajeihin. Niistä muutama poiminta tässä:

 • Jalkapallo: paitsiosääntö pelillisemmäksi, kenttä pienemmäksi, vähemmän pelaajia
 • Keskivartalotreeni: outoja liikkeitä, musiikkia, podcastin kuuntelua, hassujen esineiden kuten rantapallon hyödyntäminen
 • Kävely: kielen opiskelua, lintujen havainnointia, roskien keräämistä, valokuvausta, takaperin kävelyä

Seppo.io-pelialustalla toteutettuihin tehtäviin voi rakentaa vastausvaihtoehdoiksi esimerkiksi videon, äänen, tekstin, monivalintakysymyksen tai valokuvan. Samoin ohjeistuksia voi antaa kirjallisesti, äänen tai videon avulla. Teknisesti ketterä alusta taipuu sekä GPS-yhteyttä hyödyntäväksi, kartalla liikuttavaan peliin että paikallaan istuen toteutettavaan peliin.

Uskon vilpittömästi, että liikunnan edistämisessä ja kielen oppimisessa pelillisyys voi olla avainasemassa. Näin vuosienkin jälkeen muistelen omaa kielikurssiani puuduttavana ja jäinkin pohtimaan, kuinka paljon olisinkaan saanut kielikurssista irti, jos sanojen ulkoa opettelemisen sijaan käytössä olisi olleet toiminnalliset ja pelilliset menetelmät. Pelillisten toimintamallien tuominen kielen opetukseen ja liikunnan edistämiseen, esimerkiksi lähimetsän käyttö luokkahuoneen sijaan oppimisympäristönä ja pienten liikuntatehtävien ideointi, varmasti tuottavat hedelmää.

Webinaari toteutettiin yhteistyössä CONNEXT for inclusion- ja RIVE-hankkeiden kesken. Kummassakin hankkeessa on tavoitteena edistää liikuntaa maahan muuttaneiden keskuudessa.

CONNEXT-hanke julkaisee kehittämiään liikuntaa edistäviä, pelillisiä tehtäviä vuoden 2021 aikana.

Anni Siltala ja Pia Hutri: Pelillisyys maahanmuuttaneiden liikunnan edistämisessä -esitys (PDF)

Teksti: Sara Pacelli, sosionomiopiskelija, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kuva: Aino Keloharju & Jouni Piekkari, kuvakaappaus Yksin vai yhdessä -tehtäväkokonaisuudesta

Pelaamiskokemukset puntarissa

Pelaamiskokemukset puntarissa

Miten pelillisyyden hyödyntäminen onnistuu parhaiten? Miten nuorten pelaamiskokemusta voidaan arvioida? Missä pelaamista kannattaa hyödyntää? Tämä hankkeen arvioijana toimivan Johanna Niemen kirjoitus aloittaa CONNEXT:n arviointitekstien sarjan. Ensimmäinen osa sisältää katsauksen pelaamisesta saatuihin palautteisiin ja arvioinnin mahdollisuuksiin.

CONNEXT for inclusion -hanke on kehittänyt kahden Kuvituskuva kiikkulautavuoden ajan pelillistä työotetta hyödynnettäväksi nuorten parissa työskentelevissä järjestöissä ja oppilaitoksissa. Monissa pelitehtävissä käsitellään esimerkiksi näitä kysymyksiä: miten lisätä nuoren uskoa itseensä, tukea heidän hyvinvointiaan ja saada heidän äänensä kuuluviin? Käyttöönottajat odottavat perusteluja ja rahoittaja seurantatietoa pelillisyyden toimivuudesta näiden tavoitteiden edistämisessä. Laadullisten tavoitteiden toteutumisen seuraaminen ja arviointi on haastavaa, mutta mahdollista. 

Miten pelillisyyden vaikutuksia voidaan seurata ja arvioida?

Hankkeessa pelillisen työotteen käytöstä saatuja palautteita hyödynnetään yhteisen mittariston luomisessa ja tuloksia arvioidaan tavoitteita vasten. Onko tietoisuus koulutusmahdollisuuksista lisääntynyt, ovatko osallistujien voimavarat kasvaneet, voiko pelillinen työote jäädä vakiintuneiksi työvälineiksi kouluihin ja muihin nuorten kohtaamispaikkoihin? Mistä saamme tietoa pitkäkestoisista vaikutuksista? 

Tavoitteena on myös vastata yleisiin pelillisyyteen liittyviin kysymyksiin: Mitä menetelmä mahdollistaa, kenelle se sopii, kuka osaa suunnitella pelitehtäviä, voiko sillä luoda uusia yhteisöjä tai vahvistaa jo olemassa olevia yhteisöjä? Voiko pelaamisen avulla oppia mitä vain? 

Mun mielestä ei ole reunaa sillä, mitä peleillä voi tehdä – pelillä voi saada myös vaikeiden asioiden käsittelyyn etäisyyttä, niillä voi ulkoistaa omaa minuutta ja pelata avattaren kautta, käydä läpi henkilökohtaisia kokemuksia tai vaikka vaan esitellä prosessia ja välittää tietoa.”  – CONNEXT-hankkeen projektityöntekijä, sosiaalialan ammattilainen

CONNEXT-hankkeen kansainvälisyys tarkoittaa rikasta osaamispohjaa ja arvioinnin kannalta herkullista sekä haastavaa arviointitehtävää – seuranta-alustoja ja raportointivaatimuksia on useita, palautteita kerätään kunkin osatoteuttajan päättämällä tavalla ja painotusalueet ovat erilaiset. Yhteinen nimittäjä on pelillisyyden tuoma mentaliteetin muutos – CONNEXTissa halutaan antaa metataitoja kaikille ja mahdollista uutta ajattelua. Pelillisyys on edelleen alikäytetty menetelmä ja tähän hankkeella haetaan pysyvää muutosta. 

Moninaista palautetta moninaisista tilanteista

CONNEXT:n suomalaiset kumppanit ovat käyttäneet pelillisyyttä erilaisiin sisältöihin orientaatio-opinnoista matematiikkaan ja pelitapahtumista saatu palaute on ollut myönteistä ja rohkaisevaa. Palaute jäsentyy kahteen ulottuvuuteen: 1) menetelmä ja sen käyttö 2) sisällöllinen tavoite ja toteutuminen. 

Alla olevassa taulukossa on kuvattu pelillisyyttä menetelmänä käyttävien tapahtumien eli ns. pelisessioiden palautetta. Se avaa CONNEXTin “mustaa laatikkoa” palautteiden ja arvioinnin näkökulmasta ja jakaa pelaamisesta saatuja kokemuksia. Toiveena on, että läpinäkyvä käsittely lisää ymmärrystä pelaamisen käyttömahdollisuuksista ja rohkaisee muitakin pelillisen työotteen hyödyntämiseen. Saatujen kokemusten pohjalta kootaan ohjeet ja suositukset pelillisyyden käyttöön oppilaitoksissa ja muissa nuorten ohjausympäristöissä syksyllä 2021.                     

Taulukossa on jäsennetty neljästä erilaisesta ja eri osatoteuttajan tekemästä pelisessiosta saatu palaute. Palautteita käytetään itsearviointiin ja pelitehtävien kehittämiseen – tavoitteena on, että jokainen pelihetki on edellistä parempi tai ainakin yhtä hyvä! Taulukon palautteet on kerätty pelillisiin tapahtumiin osallistuneilta nuorilta, ohjaajilta ja opettajilta kirjallisesti ja suullisesti.

 

SISÄLTÖ JA TAVOITE ONNISTUMISET KEHITETTÄVÄÄ HUOMIOITA
#stadistartti/Poikien Talo: vastikään Helsinkiin muuttaneiden nuorten orientaatio ja kaupunkiympäristöön tutustuminen Kukaan osallistujista ei jättänyt peliä kesken, osa innostui kovastikin Maantieteelliset etäisyydet suuria ja kulkuvälineiden käyttö haastavaa kaupunkia vähän tunteville – liikkuako tehtävältä toiselle kävellen vai julkisilla? Pelaamiseen varattu aika ei riittänyt, toivottiin kokonaista päivää Helsingin ydinkeskustan maamerkit tulivat tutuiksi ja tavoite täyttyi tältä osin, lisäksi osallistujille tuli kokemus avoimesta kaupungista ja instituutioista, joiden tarkoituksen he tuntevat ja joihin he ovat tervetulleita (esim. kansalliskirjasto ja kansallismuseo)
Auta Mariaa ja Mohammedia -peli/Omnian valma-opiskelijat: tiedonhaku ja kouluympäristöön tutustuminen Liikunta ja hauskat tehtävät koettiin positiivisina, samoin vaihtelu opiskelupäivän keskellä  Kielihaasteet ja osallistujien ryhmädynamiikka, videotehtävien tekeminen yhdessä koettiin haastavaksi Pelitehtävien vaatimustason pitää vastata mahdollisimman hyvin kohderyhmän tarpeita – kohderyhmään tavoitteiden asettaminen helppoia silloin, kun tuntee ryhmän ennalta, haastavaa silloin, kun käyttää peliä esimerkiksi opintojen orientaationa ja tapaa ryhmän ensimmäistä kertaa
Tyttöjen Talon synttäripeli/ Tyttöjen Talo Luovat tehtävät innostivat, purkukeskustelu antoisa ja merkityksellinen  Tehtävänä ollut tilan tutkiminen sukupuolen näkökulmasta osoittautui vaativaksi, päällekkäiset teemat olivat liian haastavat tehtäväksi yhdellä kerralla. Seuraavilla kerroilla yksi teema   Pelitehtävät mahdollistivat isoista teemoista keskustelun luontevasti – sukupuoli, tasa-arvo, oman ajattelun kehittyminen keskustelussa
CONNEXT Diamonds/Metropolia Ammattikorkeakoulu: Pelillisyyden käyttö oppimisen välineenä, pelillisyyden tietopohja ja keskeiset käsitteet, kansainvälisiin esimerkkeihin tutustuminen Kiinnostavia puheenvuoroja, paljon uutta tietoa ja luovia tehtäviä, yhdessä tekeminen kivaa, uusi oppimisalusta/metodi jännittävä ja tervetullut Pelaavien ammattilaisten tekniset valmiudet vaihtelivat, tehtäviin varattu aika vähäinen, tehtävät niin isoista teemoista, että omaksuminen vaativaa, kiire Kansainvälinen osallistujaryhmä, kiinnostavia havaintoja suomalaisesta koulutusjärjestelmästä: matala hierarkia, paljon yhteistyötä, opettajat ja opiskelijat oppivat yhdessä, kokeileva pedagogiikka ja innostuminen

Playing games is fun because it’s different than normal studying. But, for example, Seppo-game doesn’t always work so it’s annoying. Sometimes it’s fun to learn swedish when playing but real studying is important as well. “ – Opiskelija

 

CONNEXT:ssa palautteet käydään läpi taulukon teemojen mukaisesti. Tekniset virheet korjataan, sisällölliset kehityskohteet huomioidaan, onnistumisia mahdollistetaan lisää. 

Pelillisyyden merkitykset moninaistuvat ja syvenevät. Kansainvälisen CONNEXT-hankkeen lähtökohtana oli oppilaitoksiin vakiintunut pelillisyyden hyödyntäminen oppimisen tukena (game-based learning). Hankkeen edetessä kuitenkin on huomattu, miten luontevasti pelien avulla voidaan tukea myös esimerkiksi nuorten voimavarojen löytymistä ja oman ympäristön hahmottamista. Siksi hanke on ottanut käyttöön ilmaisun pelillisyyden hyödyntäminen voimaantumisen tukemisessa (game-based empowerment).

Alustavien tulosten mukaan pelaamisen avulla on mahdollista tukea esimerkiksi nuorten voimavarojen löytymistä ja oman ympäristön hahmottamista. Lisää arviointitietoa kootaan ja julkaistaan CONNEXT-hankkeen loppumetreillä vuonna 2021.

 

Kirjoittaja: Johanna Niemi, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kuva: Michael Mags/Pixabay

Artikkeli on julkaistu pidemmässä muodossa Uudistuva sosiaalialan osaaminen -alustalla.

Inklusiivisen liikunnan webinaari 13.4.

Inklusiivisen liikunnan webinaari 13.4.

Tervetuloa Yksin ja yhdessä – kohti inklusiivista liikuntaa Kädet kuvituskuvamonikulttuurisessa Suomessa -webinaariin, jonka CONNEXT- ja RIVE-hankkeet järjestävät yhteistuumin. Tiistaina 13.4. klo 9-12 toteutettavassa tilaisuudessa pääsee tutustumaan CONNEXT:n pelillisiin tehtäviin, joita voi käyttää innostamaan muita liikkumaan. Samoin webinaarissa kuullaan ajankohtainen luento inkluusiosta liikunnassa sekä osallistutaan Yksin ja yhdessä -työpajaan.

Maksuton webinaari on suunnattu urheiluseuroille, liikuntaa maahanmuuttaneille järjestäville kunnille ja järjestöille, asiantuntijoille ja Kädet kuvituskuvaopiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

OHJELMA 13.4.

9.00 -9.30  

 

Tervetuloa
Kirsi Martinmäki, seurakehittäjä, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu
Avaussanat
Päivi Aalto-Nevalainen, kulttuuriasianeuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö 

9.30 -10.15

Inkluusio – mihin sitä tarvitaan liikunnassa?
Kati Kauravaara ja Eva Rönkkö, tutkijat 
10.15 -10.25  Tauko

10.25 -11.10   

Liikkumaan yksin ja yhdessä? Pelaamalla monimuotoiset tarpeet huomioon
Jouni Piekkari ja Tiina Lehto-Lundén, lehtorit, Metropolia Ammattikorkeakoulu
11.10 -11.55  Yksin ja yhdessä -pajat (vaihtoehtoisia):
  1. Sukupuolet ja kulttuurit huomioon liikunnan ohjauksessa
    Essi Honkonen, Monaliiku ry ja FC Kontu ry
  2. Yhdessä liikkumista kulttuurien ymmärrystä lisäämällä
    Riku Laanti, RLC International Management Oy
  3. Pelillisyys maahanmuuttaneiden liikunnan tukemisessa
    Pia Hutri, Omnia ja Sari Lähdesmäki, ESLU
  4. Inklusiivista liikuntaa tukeva rahoitus
    Ilpo Piri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  5. My experience of inclusion in sports around the world
    Pierre Jallow, Helsingin NMKY 
11.55-12.00 Loppusanat

Ilmoittautuminen webinaariin 31.3.2021 mennessä e-lomakkeella.

Lisätietoja: Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu, nuorisopäällikkö Tarja Nieminen, tarja.nieminen @ eslu.fi, puh. 0400 894 559

 

Kuva: Pixabay