Kategori: CONNEXT for inclusion i Gent

CONNEXT for inclusion i Gent

CONNEXT for inclusion i Gent

S_U+G Serious Urban Game® – challenge + location = mission

Challenge – utanförskap

Det finns ingen vedertagen definition för att beräkna utanförskapet i Sverige och olika aktörer använder sig av olika definitioner i debatten. Ett mått som publiceras av SCB är antalet personer som försörjs av sociala ersättningar och bidrag. (EkonomiFakta.se)

Utanförskap är kostsamt såväl på samhällelig nivå som för den enskilda individen. Det leder inte bara till resursmässig otillräcklighet utan även till minskade möjligheter att delta i det demokratiska samhället samt bristande tillit till det samhälle individen befinner sig i.

Detta är något som har lyfts fram i ESF-projektet CONNEXT – for inclusion. I Sverige är det övergripande målet att utveckla innovativa metoder för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Location – Gent till Karlstad

I mars 2019 for den svenska projektgruppen från Karlstad i Sverige till Gent i Flandern för att delta i utbildning om hur spelifiering som pedagogisk metod kan gynna motivation, inlärning och integration. Åtta professionella från Karlstad utbildades till game masters i S_U+G Serious Urban Game® #WORK ™. Det var starten på det transnationella lärandenätverk som kommer utvecklas inom CONNEXT.

Under fyra intensiva dagar diskuterades didaktik, målgrupper, deltagande och horisontella principer. Teori och praktik blandades och vi som deltagare fick uppleva och lära oss om SUG-plattformen genom att spela spel och utföra olika uppdrag. Energin ökade i kapp med uppdragen som kunde bockas av och vi fick se hur våra olika personligheter kunde vara styrkor i olika uppdrag, samt drivkraften i tävlingsmomenten. Huruvida bestående kunskap hann rota sig i oss med denna metod är någonting det fortsatta nätverksarbetet kommer ha anledning till att återkomma till. Hur kan vi som professionella skapa lärande situationer som både innehåller spelifieringens snabbhet och tävlingsmoment, men samtidigt ge möjlighet till reflektion och fördjupad kunskap?

Förutom undervisning om hur S_U+G® är uppbyggt, fick vi testa att skapa egna uppdrag, vi fick spela Bussiness Angles som handlar om entreprenörskap. Att S_U+G® bygger på medskapande mellan professionella och målgruppen mottogs positivt och många tankar började ta form kring hur vi kan skapa egna spel med vår målgrupp.

Varvat med workshops, föreläsningar och praktiska moment på Artevelde serverades vi även ett smörgåsbord av olika studiebesök, allt till den obeskrivligt vackra kulissen som är Gent.

Under resans sista dag fick vi en första presentation av och inblick i den flamländska delen av projektet. Personal från from Artevelde University College Gent presenterade hur de ska utvärdera projektet baserat på metoden Most Significant Change (MSC). MSC kommer användas både på transnationell och nationell nivå.

Mission – Tillit

Som en del av utbildningen och det transnationella lärandenätverket kommer vi skapa ett nytt S_U+G Serious Urban Game®. Spelet kommer handla om att försöka öka individers tillit till sitt lokalsamhälle och samhället i stort, samt att undersöka innovativa vägar till att nå detta mål.

Att känna tillit till det system i vilket människan ingår är en av grundvalarna till att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Vårt uppdrag är varken blygsamt eller omöjligt och resan mot målet började i Gent.

Sofia Gustavsson
SFI-lärare, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Karlstads kommun, core trainer i CONNEXT


 

Reflektioner från den svenska styrgruppen

Fyra av fem styrgruppsmedlemmar hade möjlighet att delta i Ghent under två dagar. De fick en introduktion till S_U+G Serious Urban Game®, deltog I studiebesök, lyssnade till olika experter som pratade om inkludering på arbetsmarknaden och deltog I workshops. Här är deras reflektioner.

Först och främst vill jag säga att det var en härlig resa. Väldigt roligt och nyttigt att åka från flera avdelningar så vi får en inblick i varandras vardagsverkligheter. Belgien och Gent bjöd på trevliga upplevelser. Hela resan från början till slut var väldigt väl förberedd och arrangerad från såväl svenskt håll som belgiskt.

Det första som slog mig när jag kom fram var att vi var väntade och fick en fin presentation som inramning och beskrivning av S_U+G Serious Urban Game® och de personer som jobbat fram spelen. Alla utstrålade kraft och engagemang och tilltro till sin modell. Detta smittade till oss så vi blev bärare av samma engagemang. En reflektion är att [ew32] vill vara väldigt delaktiga i den lokala anpassningen av spelen vilket jag ser som positivt. Detta tyder på modelltrohet som är oerhört viktig att ha när man jobbar fram nya metoder – ”gör vi det vi säger att vi gör?”

Det fanns flera spel som intresserade mig och som jag tänker skulle kunna fylla viktiga funktioner i Sverige också, t. ex. MindFits ™, som är ett spel om psykisk ohälsa. Upplägget med 3 timmar fördelade på ½ förberedelser 2 timmar spel och ½ timmes eftersnack tror jag kanske kommer se annorlunda ut hos oss. Jag har svårt att tänka att de hinner allt de ska göra eller att våra samarbetspartners kan avsätta två timmar, men det tål att tänkas på hur vi ska lägga upp det för att passa vår kontext bäst.

Det andra som slog mig var arbetsglädjen och tajtheten som fanns i den svenska arbetsgruppen. Vilket gott gäng som jobbat ihop sig och som brinner för att ta med spelet till Sverige och starta i skarp drift. Människor från olika delar av kommunen som funnit en gemensam nämnare att arbeta med för att ge stöd till Karlstadsborna.

Dagarna var välordnade med roliga och intressanta studiebesök där jag kunde se såväl likheter (Gents Solaretur) som skillnader (projektet nere vid hamnen). Även lär-ateljéerna var väldigt intressanta där det visade sig att problematiken hos deltagarna var liknande som hos våra. Det blev dock arbetsplatser där somliga kunde arbeta i upp till 10 år. Detta förekommer ju inte i Sverige. Behandling för de sociala/psykologiska problemen verkade lysa med sin frånvaro vilket försvårade rehabiliteringen.

En mycket rolig resa som gav mig konkret inblick i S_U+G Serious Urban Game® och arbetsmarknadsinsatser i Belgien. Det ska bli roligt att ta emot de belgiska och finska grupperna i december. De ska nog få se att vi är betydligt mer jämställda i Sverige ån i Belgien!

Gunilla Gröndahl Ohlsson
Enhetschef, Enheten för unga vuxna insats, IFA, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Karlstads kommun


 

Det var intressant att som styrgruppsdeltagare få vara med några dagar i Gent. Förutom att det var en fantastiskt vacker stad så fick vi lära oss mer om Belgiens arbetsmarknadspolitik, om projektet och om vad S_U+G Serious Urban Game® är.

Jag fick en djupare förståelse för hur S_U+G Serious Urban Game® fungerar och vad som krävs i förberedelse och uppföljning för att kunna spela ett spel med deltagare. Det blev tydligt att vi måste jobba med att finna bra samarbetspartners (Game Companions) på hemmaplan för att det ska fungera. En viktig del med resan var också att lära känna projektdeltagarna bättre och det gick upp för mig att vi kommer från olika organisationer och våra förutsättningar för att spela S_U+G Serious Urban Game® med våra deltagare ser olika ut och vi måste fundera på att hur vi lägger upp spelet kan se olika ut i olika grupper.

En intressant reflektion som resan gav mig var också att Sverige har kommit längre när det gäller jämställdhet och att det är en självklarhet för oss att kvinnor jobbar heltid när det för våra Belgiska kollegor fortfarande är lite konstigt att kvinnor ”måste jobba heltid” i Sverige. Jag kan se att glappet för oss i Sverige blir ännu större när det gäller att möta nyanlända från kulturer som inte alls har tradition av att både män och kvinnor arbetar när det till och med är ett glapp mellan oss och andra europeiska länder.

Jag ser fram emot att fortsätta följa projektets utveckling här hemma och att vi kommer igång och börjar pröva oss fram till att hitta våra lokala lösningar på spelupplägget.

Malin Rådman
Enhetschef, Jobbcenter, IFA, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Karlstads kommun


 

Resan till Gent gav mig möjligheten att på plats förstå de olika förutsättningar som respektive land och verksamhet i projektet arbetar utifrån. Det fanns gott om gemensamma nämnare men också mycket i de nationella strukturerna som ledde till olika lösningar inom samma problemområden, exempelvis när det gäller integration och utanförskap.

Det förevisades många goda exempel som kan omsättas i våra verksamheter inom koncernen och förvaltningen. Hanteringen av matsvinn var intressant och återbruket av cyklar och dylikt hade en stark koppling till solareturen i Karlstad.

En oväntad bonus med resan det interna samarbetet hos oss i den svenska delegationen. Dels på vår egen förvaltning, dels inom koncernen. Det uppenbarades under resan vilka stora möjligheter som står oss tillhanda när det uppstår kommunikation och samarbete på olika nivåer och mellan olika professioner inom koncernen Karlstad Kommun.

Kunskapen om verktyget S_U+G Serious Urban Game®. Hur har det applicerats tidigare och vilka slutsatser, erfarenheter har man tillförskaffat sig utifrån den erfarenheten. Det gav också en insikt om vilka utmaningar och möjligheter som vi har i samband med vår egen implementering. Jag uppskattade också tävlingsmomentet i spelen vilket jag också tror vår målgrupp kommer göra.

Kristian Roos

Enhetschef, enheten för sysselsättning och inkludering, AFN, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Karlstads kommun


 

Dagarna i Gent var mycket väl planerade och vi blev varmt mottagna. Utbildningen höll hög klass med bra variation. Studiebesök och workshop har gett oss en hel del nya infallsvinklar och vi har sett både likheter och olikheter i våra verksamheter i de olika länderna. Det finns mycket erfarenheter att utbyta gällande hur vi löst olika problem och situationer runt/med olika målgrupper.

För mig har det definitivt bekräftat känslan vi hade när vi arbetade fram projektet tillsammans med våra partners i Finland och Belgien och att det här är ett framtida sätt för oss att arbeta om vi vill fånga den målgrupp som idag inte finner skolan stimulerande och behöver andra sätt att lära. Det var en variation och glädje i metoden som gjorde att vi alla var engagerade och lärde oss samtidigt.

Det är duktiga och kreativa deltagare från Karlstad som kommer att bli core trainers och arbeta med metoden tillsammans. Både de och vi hade en hel del frågor som vi behövde få svar på under/efter dessa dagar i vår iver att få starta upp och pröva på metoden med målgruppen. Vår interna samverkan i Karlstad tror jag också kommer att stärkas genom arbetet i CONNEXT på många sätt på olika nivåer.

Att vi hade både styrgrupp och core trainers med till Gent ser jag som väldigt värdefullt och att projektet är så bra förankrat i vår egen verksamhet. Detta kommer att möjliggöra för ett bra genomförande och implementering.

Jag ser verkligen fram mot att fortsätta arbetet i projektet och att framöver kunna sprida det vidare till andra kommuner.

Jennie Holmberg
Projektkoordinator, Värmland Tillsammans, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Karlstads kommun


 

Den femte styrgruppsmedlemmen som tyvärr inte var med till Gent är Madeleine.

Madeleine Bäckström
Rektor, SFI, gymnasea- och vuxenutbildningsförvaltningen, Karlstads kommun