CONNEXT

CONNEXT on kansainvälinen ESR-hanke, jossa on kumppaneita Belgiasta, Ruotsista ja Suomesta. Tässä kuvataan Suomen osahanketta. Kansainvälisestä yhteistyöstä voit lukea lisää englanniksi täältä.

Tilaa CONNEXT-hankkeen Pelillisyysinfo, niin kuulet tapahtumista ja hankkeen materiaaleista ensimmäisenä!

Pelillisyysinfo lähetetään verkostolle noin kaksi kertaa lukukaudessa vuoden 2021 loppuun asti.

 

CONNEXT:in Suomen osahankkeen tavoite

CONNEXT:in Suomen osahankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajanuoria löytämään koulutuspolkunsa ja sitoutumaan valitsemalleen alalle. Samalla tuetaan nuorten perheitä lisäämällä yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä ohjausosaamista sekä pelillisen ja liikuntalähtöisen pedagogiikan tuntemusta.

CONNEXT:in kohderyhmä Suomessa

Hankkeessa keskitytään erityisesti nuoriin maahanmuuttajataustaisiin miehiin heidän siirtyessään peruskoulusta toisen asteen opintoihin (ikäjakaumana 15–29-vuotiaat). Osa kehittämistyöstä tehdään nuorten perheiden kanssa, sillä oman koulutuspolun ja paikan löytämisessä yhteisön rooli on merkittävä.

Hankkeessa kehitettävien työkalujen ja koulutuksen kohderyhmänä ovat nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset kuten ura- ja opinto-ohjaajat, opettajat, oppilashuollon ja vapaa-ajan ohjaajat. Kaikki ovat tervetulleita hyödyntämään CONNEXT:in työn tuloksia, vaikka rahoituksellisista syistä hankkeen toiminta kohdentuu ensisijaisesti Etelä-Suomeen.

Kehittämistyö Suomen CONNEXT:issa

Suomessa CONNEXT:in kehittämiskohteet ovat seuraavat:

 1. Nuoria osallistavan, pelillisen pedagogiikan kehittäminen.
  Hanke tarjoaa suomalaisille ammattilaisille mahdollisuuden tutustua belgialaisen kumppaninsa gameWise:n kehittämään S_U+G Serious Urban Game® -menetelmään ja osallistua sen jatkokehittämiseen. Kyse on digitaaliselle alustalle rakentuvan kaupunkisuunnistuksen yhteyteen kehitetystä systemaattisesta, pedagogisesta toimintatavasta. Menetelmää voi soveltaa useisiin eri sisältöihin.  Sen keskeisenä ajatuksena on hyödyntää vahvasti nuorten näkemyksiä pellillisen kaupunkisuunnistuksen kehittämisessä. Suomessa kehittämistyöhön osallistuu myös nuorten perheitä.
  Pedagogiikkaa sovelletaan suomalaisissa oppilaitoksissa ja järjestöissä esimerkiksi koulutuspolun löytämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. S_U+G® -menetelmän nähdään soveltuvan hyvin nuorten parissa työskenteleville motivaation lisäämisen, itseohjautuvuuden tukemisen ja kyvykkyyden tunteen vahvistamisen välineeksi.
 2. Siltaavan opinto- ja uraohjausmateriaalin tuottaminen.
  Suomessa on runsaasti nuorille suunnattua opinto- ja uraohjausmateriaalia, jonka hyödyntäminen ei välttämättä onnistu, jos kielitaito tai yhteiskuntatuntemus ei ole vahvalla pohjalla. Hankkeessa kehitetään yhteistyössä oppilaitos- ja järjestöverkoston kanssa peruskoulun jälkeiseen siirtymävaiheeseen siltaavaa, erityisesti maahanmuuttajataustaisille nuorille ja heidän perheilleen kohdennettua ohjausmateriaalia. Tavoitteena on, että sen avulla muun olemassa olevan materiaalin käyttäminen helpottuu. Kieli- ja kulttuurikysymysten lisäksi kehittämistyössä otetaan huomioon sukupuolisensitiivisyys.
 3. Liikuntalähtöisen pedagogiikan kehittäminen.
  Aina koulutuspaikan löytyminenkään ei ole nuorelle täydellinen ratkaisu, jos opiskelutavat ovat liian vieraita tai olo ryhmässä ei tunnu kotoisalta. Yksi mahdollinen tapa tukea opiskelijoita sitoutumaan opintoihinsa on hyödyntää tietoisesti heidän vahvuuksiaan ja intohimojaan. Suomen osahankkeessa kehitetään valma-koulutuksiin liikuntalähtöistä pedagogiikkaa (sports inspired pedagogy) erityisesti nuorten maahanmuuttajataustaisten miesten kanssa.
  Tiivistä yhteistyötä tehdään jo pitkään liikuntaa kotoutumisen tukena käyttäneiden järjestöjen ja kuntien kanssa. Tavoitteena on koota heidän kokemuksistaan sellaisia oivalluksia ja käytännön toimintamalleja, joita voitaisiin hyödyntää myös oppilaitosympäristössä. Liikuntalähtöisen pedagogiikan kehittämisen yhteydessä rakennetaan enemmän yhteyksiä oppilaitosten ja perheiden sekä liikuntaseurojen välille. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään myös S_U+G® -menetelmää.

CONNEXT:in tuotoksia

Hankkeen aikana keskitytään seuraaviin tuotoksiin:

 • S_U+G® -menetelmästä järjestetään koulutuksia pääosin ulkomailla ja osallistavasta, pelillisestä oppimisesta Suomessa. Lisäksi tuotetaan pelillistä oppimista käsittelevää materiaalia nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille.
 • Laajassa verkostoyhteistyössä kehitetään maahanmuuttajataustaisille nuorille ja heidän perheilleen soveltuvaa opinto- ja uraohjausmateriaalia sekä järjestetään koulutuksia ammattilaisille sen käyttämisestä.
 • Liikuntaa kotoutumisen tukena käyttävien järjestöjen ja kuntien kanssa mallinnetaan hyviä käytäntöjä julkaisuksi. Hyviä käytäntöjä hyödynnetään liikuntalähtöisen pedagogiikan kehittämisessä.
 • Oppilaitosten ja seurojen kanssa toteutetaan liikuntalähtöisen pedagogiikan pilotteja, joista tuotetaan materiaalia ja koulutusta ammattilaisille.
 • Kaikkia hankkeen aikana kerättyjä kokemuksia kansainvälisestä ja kansallisesta kehittämistyöstä dokumentoidaan hankkeen nettisivuille ja hyvien käytäntöjen leviämistä edistetään tiedotuksellisesti, loppuseminaarissa ja
 • muissa tilaisuuksissa.

Gamification in CONNEXT for inclusion project (YouTube)

CONNEXT:in hankekumppanit Suomessa

Suomen osahanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkekoulu

Osatoteuttajia ovat:

Lisäksi keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat esimerkiksi Maahanmuuttajamiestyön verkosto, Myllypuron yläkoulu, Suomen Pakolaisapu, Kölvin Monikulttuurinen Nuorisotyö, Poikien talo, Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto FiMu, 09 Helsinki Human Rights ja Icehearts.

CONNEXT:in aikataulu

Kansainvälinen yhteistyö CONNEXT:issa toteutetaan runsaan kahden vuoden aikana (11/2018 – 01/2021). Suomen alahanke on kolmivuotinen (11/2018 – 12/2021).

Jouni Piekkari Aino Keloharju sulkapallokuva

Liikuntaa ja kielen oppimista pelillisesti

Inklusiivisuutta monikulttuurisessa Suomessa käsitellyt Yksin ja yhdessä -webinaari herätti paljon kiinnostusta: mukaan ilmoittautui yli sata osallistujaa. CONNEXT- ja RIVE -hankkeiden järjestämän webinaarin yhtenä juonteena oli, miten pelillisyyttä voidaan hyödyntää maahan…
Capture4

Ylpeänä esitetään: Games, seriously!? opas

Kaksi vuotta pelillistämiseen liittyviä kansainvälisiä keskusteluja, kokeiluja ja kehittämisprosesseja on nyt koottu oppaaksi. CONNEXT esittelee ylpeänä: Games, seriously!? Serious games as a tool for empowerment -opas. Games, seriously!? kiteyttää CONNEXT:ssa kehitettyä…
Uutisarkisto