CONNEXT

CONNEXT on kansainvälinen ESR-hanke, jossa on kumppaneita Belgiasta, Ruotsista ja Suomesta. Tässä kuvataan Suomen osahanketta. Kansainvälisestä yhteistyöstä voit lukea lisää englanniksi täältä.

CONNEXT:in Suomen osahankkeen tavoite

CONNEXT:in Suomen osahankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajanuoria löytämään koulutuspolkunsa ja sitoutumaan valitsemalleen alalle. Samalla tuetaan nuorten perheitä lisäämällä yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä ohjausosaamista sekä pelillisen ja liikuntalähtöisen pedagogiikan tuntemusta.

CONNEXT:in kohderyhmä Suomessa

Hankkeessa keskitytään erityisesti nuoriin maahanmuuttajataustaisiin miehiin heidän siirtyessään peruskoulusta toisen asteen opintoihin (ikäjakaumana 15–29-vuotiaat). Osa kehittämistyöstä tehdään nuorten perheiden kanssa, sillä oman koulutuspolun ja paikan löytämisessä yhteisön rooli on merkittävä.

Hankkeessa kehitettävien työkalujen ja koulutuksen kohderyhmänä ovat nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset kuten ura- ja opinto-ohjaajat, opettajat, oppilashuollon ja vapaa-ajan ohjaajat. Kaikki ovat tervetulleita hyödyntämään CONNEXT:in työn tuloksia, vaikka rahoituksellisista syistä hankkeen toiminta kohdentuu ensisijaisesti Etelä-Suomeen.

Kehittämistyö Suomen CONNEXT:issa

Suomessa CONNEXT:in kehittämiskohteet ovat seuraavat:

 1. Nuoria osallistavan, pelillisen pedagogiikan kehittäminen.
  Hanke tarjoaa suomalaisille ammattilaisille mahdollisuuden tutustua belgialaisen kumppaninsa [ew32]:n kehittämään S_U+G Serious Urban Game® -menetelmään ja osallistua sen jatkokehittämiseen. Kyse on digitaaliselle alustalle rakentuvan kaupunkisuunnistuksen yhteyteen kehitetystä systemaattisesta, pedagogisesta toimintatavasta. Menetelmää voi soveltaa useisiin eri sisältöihin.  Sen keskeisenä ajatuksena on hyödyntää vahvasti nuorten näkemyksiä pellillisen kaupunkisuunnistuksen kehittämisessä. Suomessa kehittämistyöhön osallistuu myös nuorten perheitä.
  Pedagogiikkaa sovelletaan suomalaisissa oppilaitoksissa ja järjestöissä esimerkiksi koulutuspolun löytämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. S_U+G® -menetelmän nähdään soveltuvan hyvin nuorten parissa työskenteleville motivaation lisäämisen, itseohjautuvuuden tukemisen ja kyvykkyyden tunteen vahvistamisen välineeksi.
 2. Siltaavan opinto- ja uraohjausmateriaalin tuottaminen.
  Suomessa on runsaasti nuorille suunnattua opinto- ja uraohjausmateriaalia, jonka hyödyntäminen ei välttämättä onnistu, jos kielitaito tai yhteiskuntatuntemus ei ole vahvalla pohjalla. Hankkeessa kehitetään yhteistyössä oppilaitos- ja järjestöverkoston kanssa peruskoulun jälkeiseen siirtymävaiheeseen siltaavaa, erityisesti maahanmuuttajataustaisille nuorille ja heidän perheilleen kohdennettua ohjausmateriaalia. Tavoitteena on, että sen avulla muun olemassa olevan materiaalin käyttäminen helpottuu. Kieli- ja kulttuurikysymysten lisäksi kehittämistyössä otetaan huomioon sukupuolisensitiivisyys.
 3. Liikuntalähtöisen pedagogiikan kehittäminen.
  Aina koulutuspaikan löytyminenkään ei ole nuorelle täydellinen ratkaisu, jos opiskelutavat ovat liian vieraita tai olo ryhmässä ei tunnu kotoisalta. Yksi mahdollinen tapa tukea opiskelijoita sitoutumaan opintoihinsa on hyödyntää tietoisesti heidän vahvuuksiaan ja intohimojaan. Suomen osahankkeessa kehitetään valma-koulutuksiin liikuntalähtöistä pedagogiikkaa (sports inspired pedagogy) erityisesti nuorten maahanmuuttajataustaisten miesten kanssa.
  Tiivistä yhteistyötä tehdään jo pitkään liikuntaa kotoutumisen tukena käyttäneiden järjestöjen ja kuntien kanssa. Tavoitteena on koota heidän kokemuksistaan sellaisia oivalluksia ja käytännön toimintamalleja, joita voitaisiin hyödyntää myös oppilaitosympäristössä. Liikuntalähtöisen pedagogiikan kehittämisen yhteydessä rakennetaan enemmän yhteyksiä oppilaitosten ja perheiden sekä liikuntaseurojen välille. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään myös S_U+G® -menetelmää.

CONNEXT:in tuotoksia

Hankkeen aikana keskitytään seuraaviin tuotoksiin:

 • S_U+G® -menetelmästä järjestetään koulutuksia pääosin ulkomailla ja osallistavasta, pelillisestä oppimisesta Suomessa. Lisäksi tuotetaan pelillistä oppimista käsittelevää materiaalia nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille.
 • Laajassa verkostoyhteistyössä kehitetään maahanmuuttajataustaisille nuorille ja heidän perheilleen soveltuvaa opinto- ja uraohjausmateriaalia sekä järjestetään koulutuksia ammattilaisille sen käyttämisestä.
 • Liikuntaa kotoutumisen tukena käyttävien järjestöjen ja kuntien kanssa mallinnetaan hyviä käytäntöjä julkaisuksi. Hyviä käytäntöjä hyödynnetään liikuntalähtöisen pedagogiikan kehittämisessä.
 • Oppilaitosten ja seurojen kanssa toteutetaan liikuntalähtöisen pedagogiikan pilotteja, joista tuotetaan materiaalia ja koulutusta ammattilaisille.
 • Kaikkia hankkeen aikana kerättyjä kokemuksia kansainvälisestä ja kansallisesta kehittämistyöstä dokumentoidaan hankkeen nettisivuille ja hyvien käytäntöjen leviämistä edistetään tiedotuksellisesti, loppuseminaarissa ja muissa tilaisuuksissa.

CONNEXT:in hankekumppanit Suomessa

Suomen osahanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkekoulu

Osatoteuttajia ovat:

Lisäksi keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat esimerkiksi Maahanmuuttajamiestyön verkosto, Myllypuron yläkoulu, Suomen Pakolaisapu, Kölvin Monikulttuurinen Nuorisotyö, Poikien talo, Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto FiMu, 09 Helsinki Human Rights ja Icehearts.

CONNEXT:in aikataulu

Kansainvälinen yhteistyö CONNEXT:issa toteutetaan runsaan kahden vuoden aikana (11/2018 – 01/2021). Suomen alahanke on kolmivuotinen (11/2018 – 10/2021).

Infograafien avulla uusiin unelmiin

CONNEXT-hankkeessa kehitetään uudentyyppistä visuaalista uraohjausmateriaalia maahanmuuttajataustaisille nuorille. Sille on todellista tarvetta, sillä heille suunnattua, käyttäjälähtöistä materiaalia on rajallisesti tarjolla. Metropolian sosiaalialan opiskelija Nea Kaila kehitti opinnäytetyössään suomalaista koulutusjärjestelmää koskevien infograafien…

Liikunta puhutti kahvikupposen äärellä

Ensimmäinen Liikunnan ja kotouttamisen aamukahvit -tilaisuus keräsi aktiivisen joukon järjestöistä, urheiluseuroista ja kunnista keskustelemaan, verkostoitumaan ja jakamaan ajatuksia maahan muuttaneiden kotoutumisesta tukemisesta liikunnan keinoin. Tulevissa, CONNEXT for inclusion -hankkeen järjestämissä…
Uutisarkisto
 • Infograafien avulla uusiin unelmiin

  CONNEXT-hankkeessa kehitetään uudentyyppistä visuaalista uraohjausmateriaalia maahanmuuttajataustaisille nuorille. Sille on todellista tarvetta, sillä heille suunnattua, käyttäjälähtöistä materiaalia on rajallisesti tarjolla. Metropolian… Read more…

 • Liikunta puhutti kahvikupposen äärellä

  Ensimmäinen Liikunnan ja kotouttamisen aamukahvit -tilaisuus keräsi aktiivisen joukon järjestöistä, urheiluseuroista ja kunnista keskustelemaan, verkostoitumaan ja jakamaan ajatuksia maahan muuttaneiden… Read more…

 • Seppoa pelaamalla kesätyöt käyntiin

  Kauniina, kesäisenä toukokuun päivänä kokoontuivat HNMKY:n tulevat Yökoriksen kesätyöntekijät yhteen ja tutustuivat sekä toisiinsa että tulevaan kesätyöhönsä pelaamalla mobiilisti Seppo.io-alustalle tehtyä peliä.… Read more…

 • Nuorten osallisuutta etsimässä Ghentissä

  Maaliskuussa 2019 CONNEXT-hankkeen osallistujat kokoontuivat Belgiaan, Ghentiin. Yksi hankkeen tavoitteista on jakaa ja hyödyntää asiantuntijaverkoston kesken kokemuksia ja parhaita käytäntöjä… Read more…

 • Pelejä bisnesenkeleistä sukupuolisensitiivisyyteen

  Kysy neljältä vastaantulijalta, mitä palveluita tai tuotteita he tarvitsisivat. Piirrä uuden yrityksesi logo värillisillä liiduilla asvalttiin. Haastattele yrittäjää ja videoi… Read more…

 • “Pidät tai et – CONNEXT!”

  Lähes vuoden valmistelun jälkeen CONNEXT for inclusion -hankkeen kumppanit pääsivät vihdoin kokoontumaan yhteen käynnistämään yhteistyötä käytännössä. Työntekijät ESLU:sta, HNMKY:stä, Omniasta,… Read more…